Poland

Masłowska w deszczu nagród

Hamlet x 4

Aleksandra Paw³owska

Dawno nie widzia³em tak œwietnej inscenizacji "Hamleta", jak¹ zaprezentowa³ ze studentami ³ódzkiej PWSFTviT Waldemar Zawodziñski w spektaklu "Hamlet x 4".

To nie tylko gotowe przedstawienie, które mo¿e wejœæ do repertuaru zawodowego teatru, ale te¿ idealny spektakl dyplomowy, ods³aniaj¹cy skalê mo¿liwoœci graj¹cych w nim aktorów. Co wiêcej, re¿yser zrobi³ te¿ drug¹ wersjê przedstawienia, gdzie prezentuje tych aktorów w innych postaciach.

Ten spektakl to manifestacja m³odoœci, wolnoœci, niezgody na skorumpowany œwiat politykierów. "Hamlet x 4" Zawodziñskiego, choæ powsta³ przed wieloma miesi¹cami bardzo silnie wpisuje siê w rytm dzisiejszych manifestacji ulicznych, kipi od namiêtnoœci. Zawodziñski jako scenograf ograniczy³ siê do kilku umownych rekwizytów. Poszczególne sceny rozdziela zespo³owa gra na metalowych bêbnach zrobionych z wielkich metalowych beczek olejowych. Kostium jest jak najbardziej wspó³czesny. Znakomita Ofelia jest wspó³czesn¹ dziewczyn¹ z dredami.

Hamlet w zale¿noœci od interpretatora jest nadwra¿liwcem, buntownikiem, cz³owiekiem wyzwolonym z p³ciowych ograniczeñ, rozedrgan¹ natur¹, która próbuje znaleŸæ jakiœ sens w szaleñstwie œwiata. £¹czy ich jedno, zawsze s¹ po tej "jasnej stronie mocy" i w obronie najwy¿szych wartoœci s¹ w stanie oddaæ ¿ycie.

Nie czas tu na szczegó³ow¹ analizê spektaklu, ta pojawi siê w oddzielnej recenzji. Warto jednak dodaæ, ¿e stworzon¹ przez Zawodziñskiego szansê zaprezentowania swoich mo¿liwoœci ³ódzcy studenci wykorzystali w stu procentach i teraz trzeba im ¿yczyæ, aby trafili na teatry i re¿yserów, który doceni¹ ich talent i wra¿liwoœæ. Podobnie zreszt¹ jak pozosta³ym studentom zakoñczonego w niedzielê 38 Festiwalu Szkó³ Teatralnych.

Wœród prezentowanych on line spektakli mia³em trzech faworytów warszawskie "Ustawienia ze œwiêtymi, czyli rozmowy obrazów" Agaty Dudy Gracz, krakowskich "Innych ludzi" Mas³owskiej w re¿yserii Paw³a Miœkiewicza oraz wspomnianego poczwórnego "Hamleta" Waldemara Zawodziñskiego przygotowanego przez gospodarzy.

Jury, któremu przewodniczy³ s³ynny bas baryton Tomasz Konieczny grand Prix (15 tys z³) przyzna³o spektaklowi Paw³a Miœkiewicza "Inni ludzie". Spektakl Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie otrzyma³ te¿ deszcz nagród aktorskich. A po kilka "kropelek" aktorzy pozosta³ych realizacji w tym 3 wyró¿nienia aktorskie warszawska AT za "Ustawienia ze œwiêtymi...", "Hamlet x 4" otrzyma³ kilka nagród i wyró¿nieñ w tym Nagrodê im. Jana Machulskiego. Jej laureat Jan Butruk (Hamlet i Poloniusz) zainkasowa³ czek w wysokoœci 100 dolarów.

Football news:

Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter
Klopp on Alisson: My God, what a goalkeeper! Needed him at 2 points Manchester United