Poland

Martwy emeryt na was nie zagłosuje

Dziwiê siê, ¿e opozycja tak ochoczo zag³osowa³a za 14. emerytur¹ i wziê³a udzia³ w korupcji wyborczej uprawianej przez PiS. Tak, korupcji wyborczej, czyli kupowaniu g³osów: nieprzypadkowo 13. emeryturê rz¹dz¹ca partia wyp³aci³a w 2019 r. tu¿ przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Pocz¹tkowo œwiadczenie to mia³o byæ jednorazowe, ale ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia 2019 r., przed paŸdziernikowymi wyborami do Sejmu i Senatu prezes Jaros³aw Kaczyñski obieca³, ¿e „trzynastka” bêdzie co roku. I doda³, ¿e to nie koniec: – W kolejnym roku ju¿ na sta³e bêdzie czternasta emerytura – doda³.

Wprawdzie wedle uchwalonej w czwartek ustawy „czternastka” ma byæ jednorazowa, jak pocz¹tkowo „trzynastka”, ale przecie¿ ju¿ za rok kolejne wybory – samorz¹dowe. Nie zdziwiê siê wiêc, gdy rz¹dz¹ce ugrupowanie u¿yje sprawdzonego „dopalacza” wyborczego. W 2023 roku bêd¹ wybory do Sejmu i Senatu, w 2024 – do Parlamentu Europejskiego, a w 2025 – prezydenckie, itd. To pokusa, by ten trick powtarzaæ, zw³aszcza ¿e rzesze emerytów szybko rosn¹.

Zreszt¹ obieca³ to ju¿ prezydent Duda w trakcie kampanii wyborczej w 2020 r. – Mam nadziejê, ¿e bêdzie 14. emerytura, daj Bo¿e potem 15. emerytura, a¿ dojdziemy do tego, ¿e podwy¿szymy pañstwu wszystkie œwiadczenia emerytalne w sposób bardzo znacz¹cy – mówi³ w koñcu lutego w ¯yrardowie podpisuj¹c ustawê o corocznej wyp³acie „trzynastki”. A potem zalicytowa³ jeszcze wy¿ej. – Powiedzia³em do kole¿anek i kolegów z rz¹du: s³uchajcie, sprawa jest prosta, trzeba zacz¹æ wyp³acaæ emerytom i rencistom dodatkowe œwiadczenia i trzeba staraæ siê wyp³acaæ ich coraz wiêcej. Mo¿e w koñcu uda siê nam dojœæ do pe³nych 12 i ¿e bêdzie za ka¿dym razem dwa razy tyle, co do tej pory mieli – mówi³ na wiecu w Kielcach.

Powiecie Pañstwo, ¿e 24. emerytury rocznie to absurd? Pomys³ z 13. te¿ brzmia³ absurdalnie, wszystko wiêc przed nami.

Problem w tym, ¿e – po pierwsze – takie prezenty, przewa¿nie jednakowe dla wszystkich, podkopuj¹ system emerytalny. Jego podstawowa zasada brzmi bowiem: ile sk³adek wp³acisz, tyle ZUS wyp³aci ci w postaci emerytury (oczywiœcie waloryzuj¹c w zwi¹zku z inflacj¹). W wyniku majstrowania przez polityków emerytury zostan¹ „sp³aszczane”. Os³abnie zwi¹zek miêdzy wp³aconymi sk³adkami a wyp³at¹ na staroœæ. I wzmocni pokusa, by sk³adek p³aciæ jak najmniej.

Po drugie, „naste” prezenty to kolejne sztywne wydatki z bud¿etu („trzynastka to ponad 10 mld z³, na razie jednorazowa „czternastka” – podobnie), ograniczaj¹ce inne mo¿liwoœci wsparcia np. ¿³obków, przedszkoli, szkó³, czy wreszcie opieki zdrowotnej. Dlatego dziwiê siê, ¿e m³odzi ludzie, którzy w przysz³oœci bêd¹ ponosiæ koszt „nastek”, nie podnosz¹ buntu. Dziwiê siê te¿ politykom. Przecie¿, ¿eby emeryt okaza³ im swoj¹ wdziêcznoœæ w lokalu wyborczym, musi do wyborów do¿yæ, co jest trudne, bior¹c pod uwagê marn¹ jakoœæ œwiadczeñ zdrowotnych dla seniorów, która w czasie pandemii jeszcze siê obni¿y³a.

Dlatego apelujê do polskich polityków: zamiast wydawaæ pieni¹dze na kolejne 14., 15., 16., a mo¿e nawet 24. emerytury, wydajcie je na poprawê opieki zdrowotnej dla najstarszej czêœci spo³eczeñstwa. Nie tylko z szacunku dla seniorów, którym siê to po prostu nale¿y za dziesiêciolecia pracy, ale tak¿e we w³asnym, cynicznie pojêtym interesie. Bo martwy emeryt na was nie zag³osuje.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7