Poland

"Marsz na Warszawę". Protest w stolicy po orzeczeniu TK

Przed tygodniem Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania.

Wyrok TK nie zosta³ jak dot¹d opublikowany. Pytany o termin publikacji szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedzia³, ¿e wed³ug jego informacji publikacja nast¹pi w tym tygodniu.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do protestów, organizowanych m.in. przez "Strajk Kobiet". Na ulicach i w mediach spo³ecznoœciowych powtarzane by³o jedno z g³ównych hase³ protestu, "wyp...". Demonstracje odby³y siê m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego oraz przed warszawsk¹ siedzib¹ PiS.

W niedzielê protesty organizowano przed koœcio³ami. Uczestnicy czêœci z nich wchodzili z transparentami do œwi¹tyñ w czasie mszy. Na murach i drzwiach koœcio³ów malowane by³y has³a, m.in. "aborcja bez granic".

W poniedzia³ek w wielu miastach protestuj¹cy blokowali ulice. "Hañba", "Myœlê – czujê – decydujê", "Aborcja jest OK", "Moje cia³o, mój wybór", "Piek³o kobiet" - to niektóre z hase³ na transparentach niesionych przez przeciwników decyzji TK. Na placu Trzech Krzy¿y demonstranci zaatakowali osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem narodowym, broni¹ce dostêpu do koœcio³a pw. œw. Aleksandra.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki wezwa³ do uspokojenia nastrojów. G³os w sprawie zabra³ tak¿e prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski, który oceni³, ¿e wyrok TK jest zgodny z ustaw¹ zasadnicz¹ i ¿e w œwietle konstytucji innego wyroku w tej sprawie byæ nie mog³o.

Wicepremier wezwa³ wszystkich cz³onków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwoœci do obrony Koœcio³a oraz "tego, co dziœ jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo". Oceni³, ¿e trwa atak, który ma zniszczyæ Polskê. "Broñmy Polski, broñmy patriotyzmu i wyka¿my tutaj zdecydowanie i odwagê. Tylko wtedy mo¿na tê wprost wypowiedzian¹ przez naszych przeciwników wojnê wygraæ" - oœwiadczy³ Kaczyñski.

Opozycja zarzuci³a liderowi PiS napuszczanie jednych obywateli na drugich i eskalowanie konfliktu.

"W œrodê nie idziemy do roboty!" - zaapelowa³ Ogólnopolski Strajk Kobiet, ruch spo³eczny, który narodzi³ siê po tzw. czarnym proteœcie zorganizowanym 3 paŸdziernika 2016 r. po decyzji Sejmu o skierowaniu do dalszych prac ustawy zaostrzaj¹cej przepisy aborcyjne w Polsce.

Dzieñ wczeœniej organizacja zaprezentowa³a swe postulaty, wœród których jest m.in. dymisja rz¹du.

Pytany o protesty prezydent Andrzej Duda powiedzia³, ¿e jest zasmucony sytuacj¹. - Rozumiem kobiety, które protestuj¹ - doda³.

Premier apelowa³ o powstrzymanie siê od uczestniczenia w pi¹tkowych demonstracjach ze wzglêdu na epidemiê koronawirusa.

- Zdecydowa³em siê na z³o¿enie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y - napisa³ w wydanym w pi¹tek oœwiadczeniu prezydent.

Do protestów w sprawie aborcji dochodzi w czasie obowi¹zywania obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa, które zakazuj¹ organizowania zgromadzeñ publicznych licz¹cych wiêcej ni¿ piêæ osób.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million