Poland

Mariusz Cieślik & Robert Górski: Wszyscy znajomi Piaska Piasecznego

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Piernikowa Baba, Pan Tik Tak, nieoczekiwany powrót Grycanek i funk na Kapitolu.

Nie dzieje siê tak dalece nic, ¿e jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ tygodnia wci¹¿ jest szczepienie brygady Jandy. Teraz wszyscy po kolei ¿¹daj¹ dymisji rektora Gacionga. Wypowiedzieli siê ju¿ w tej pal¹cej kwestii: minister zdrowia, wicemarsza³ek Sejmu i rzecznik prezydenta. Teraz czekamy na opiniê Watykanu.

Okazuje siê, ¿e wœród zaszczepionych poza kolejnoœci¹ byli nie tylko aktorzy i pracownicy TVN-u, ale te¿ biznesmeni, m.in. s³ynny producent lodów Zbigniew Grycan. To goœæ, co umie krêciæ lody.

Pewien znajomy, któremu opowiedzieliœmy, ¿e Grycan by³ na s³ynnej liœcie, natychmiast zapyta³: „A Grycanki?". Z tego co pamiêtamy, to akurat im ¿adne szczepionki nie zaszkodz¹. Ani nie pomog¹.

Doniesiono nam natomiast, ¿e pani¹ Kieli z TVN wezwano do amerykañskiej centrali Discovery, ¿eby siê wyt³umaczy³a ze wspólnego szczepienia z brygad¹ Jandy. Tak ¿e jakby nagle zrezygnowa³a, to ju¿ wszystko wiadomo. To skutki uboczne szczepionki.

Jes...

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before