Poland

Mariaż inwestora z gminą nie zawsze opłacalny

Dopiero jak wejd¹ w ¿ycie przepisy, oka¿e siê, czy by³y strza³em w dziesi¹tkê, czy te¿ pozostan¹ tylko na papierze

shutterstock

Rz¹d chce, by deweloperzy budowali na gruntach komunalnych w zamian za pulê mieszkañ. Nie wszystkim jednak mo¿e siê to kalkulowaæ.

Projekt wchodz¹cy w sk³ad rynkowej czêœci pakietu mieszkaniowego ma zwiêkszyæ poda¿ gruntów inwestycyjnych oraz skróciæ kolejkê oczekuj¹cych na mieszkanie w gminie. Prace nad nim trwaj¹ w Sejmie.

Polski Zwi¹zek Firm Deweloperskich (PZFD) ocenia propozycjê pozytywne, ale ma te¿ zastrze¿enia. – Doceniamy, ¿e rz¹d uwzglêdni³ przedstawiane od dawna przez nas postulaty, ¿e dla sprawnej realizacji programów mieszkaniowych wa¿ne jest, by w pierwszej kolejnoœci uwolniæ potencja³ inwestycyjny gruntów gminnych zw³aszcza teraz, w czasie pandemii – mówi Przemys³aw Dzi¹g z PZFD.

Jego zdaniem diabe³ tkwi jednak w szczegó³ach. Chodzi m.in. o rozwi¹zania projektu dotycz¹ce ceny metra kwadratowego mieszkania.

Nowe przepisy przewiduj¹ bowiem, ¿e najpierw rady gmin bêd¹ decydowa³y, czy chc¹ przeznaczyæ swoje dzia³ki budowlane na sprzeda¿ w zamian za pulê mieszkañ od inwestora. Je¿eli siê na to zdecyduj¹, okreœl¹ podstawowe wymagania dla mieszkañ z puli, tj. minimaln¹ liczbê, rodzaj, standard oraz cenê w przeliczeniu na 1 mkw. wed³ug œredniego wskaŸnika przeliczeniowego w rozumieniu ustawy o pomocy pañstwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

– Cena metra odtworzeniowego jest ni¿sza od ceny rynkowej. Przy jej ustalaniu pod uwagê bierze siê inwestycje towarzystw budownictwa spo³ecznego oraz spó³dzielni mieszkaniowych. Oba te podmioty buduj¹ na w³asnych gruntach i nie uwzglêdniaj¹ kosztów poniesionych na nabycie gruntu. Nie uwzglêdnia siê równie¿ w niej budownictwa jednorodzinnego czy kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomoœci czy administracjê – wylicza Przemys³aw Dzi¹g.

Wed³ug niego najlepiej widaæ to na liczbach. Obecnie w Warszawie cena jednego metra odtworzeniowego wynosi 7197 z³, przy czym koszt budowy jednego mkw. to 7900 z³ (przy mar¿y na poziomie 25 proc.), natomiast œrednia rynkowa cena mieszkania – 10 500 z³.

Z kolei w Gdañsku cena mkw. odtworzeniowego kszta³tuje siê na poziomie 6592 z³ a, kosztu budowy – 7200 z³, zaœ œrednia cena rynkowa wynosi 9358 z³. W Poznaniu wygl¹da to nastêpuj¹co: 5217 z³ (cena odtworzeniowa), 5700 z³ (koszt budowy) i 7500 z³ (œrednia cena), a w Krakowie odpowiednio – 5672 z³, 7000 z³ oraz 9420 z³.

– Mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e inwestorowi pozyskanie gruntu w zamian za przekazanie puli mieszkañ mo¿e siê zwyczajnie nie op³acaæ – uwa¿a Przemys³aw Dzi¹g.

Zdaniem PZFD du¿o zale¿y równie¿ od samych samorz¹dów i od tego, co dok³adnie zawr¹ w swojej ofercie skierowanej do inwestorów oraz jak okreœl¹ w uchwale standardy lokalu. Mo¿e te¿ zabrakn¹æ woli po stronie gmin.

– Odstraszaæ mog¹ tak¿e kary umowne, o których mówi projekt. Ale te¿ du¿ym atutem tego projektu jest du¿a elastycznoœæ jego rozwi¹zañ. Deweloper mo¿e przekazaæ gminie pulê mieszkañ z inwestycji, które zrealizuje na komunalnym gruncie, lub mog¹ to byæ lokale z jego zasobu albo w grê wchodzi mieszany tryb – podkreœla Przemys³aw Dzi¹g.

Football news:

Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world