Poland

Marco Giampaolo nowym selekcjonerem reprezentacji Polski?

W³osi potwierdzaj¹, PZPN zaprzecza

Gdy Polskê obieg³a informacja o zwolnieniu Jerzego Brzêczka przez Zbigniewa Boñka, od razu pojawi³y siê pierwsze typy na przysz³ego selekcjonera polskiej reprezentacji. Wœród potencjalnych kandydatów wymieniono wielu trenerów z zagranicy, jednak PZPN nie potwierdzi³, ¿e prowadzi³ rozmowy z którymœ z nich. Dotyczy to miêdzy innymi Marco Giampaolo.

Boniek zapewnia, ¿e kandydatura W³ocha na selekcjonera polskiej kadry nie wchodzi w grê. Jednoczeœnie w³oskie media potwierdzi³y, ¿e Zibi rozmawia³ z Giampaolo. Nie poda³y jednak, co by³o tematem rozmowy pomiêdzy szkoleniowcem z Italii a prezesem PZPN.

Dziennikarz w Pietro Balzano Prota i Matteo Pedrosi zaznaczyli, ¿e Giampaolo zosta³ niedawno zwolniony z Torino FC, a jego bliska znajomoœæ z Boñkiem mog¹ sugerowaæ, ¿e prezes PZPN planuje nawi¹zaæ z W³ochem wspó³pracê. Na tak¹ mo¿liwoœæ mo¿e wskazywaæ fakt, ¿e w jednej z wypowiedzi Boniek podkreœli³, ¿e wybra³by Marco Giampaolo na trenera kadry narodowej szybciej ni¿ Jurgena Kloppa.

Krzysztof Stanowski z kana³u sportowego wskazuje, ¿e rozmowy Zbigniewa Boñka z Marco Giampaolo s¹ prawdopodobnie przykrywk¹ dla prowadzonych ju¿ rozmów o objêciu stanowiska selekcjonera polskiej kadry. Wed³ug Stanowskiego Boniek wielokrotnie stosowa³ podobne triki medialne, by ukryæ swoje prawdziwe intencje. Dziennikarz kana³u sportowego powo³uje siê przy tym miêdzy innymi na nominacjê Jerzego Brzêczka z 2018 r., która by³a ogromnym zaskoczeniem nawet dla dzia³aczy PZPN. Równie zaskakuj¹ca by³a jego dymisja. O zwolnieniu polskiego selekcjonera przeczytasz tu: PILNE: Jerzy Brzêczek zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski!

Giampaolo zwolniony z Torino FC

Jerzy Brzêczek zosta³ zwolniony z funkcji trenera z dnia na dzieñ bez wczeœniejszej zapowiedzi takiej decyzji. Dla czêœci dziennikarzy i œrodowiska pi³karskiego jest to zapowiedŸ, ¿e Boniek musia³ podj¹æ szybk¹ decyzjê o zatrudnieniu innego selekcjonera. Co mog³o byæ tego przyczyn¹?

Giampaolo niedawno zosta³ zwolniony z funkcji selekcjonera Torino FC. Turyñczycy poinformowali o swoich planach Zbigniewa Boñka, a ten nied³ugo po tym rozwi¹za³ umowê z Brzêczkiem. Taki przebieg wypadków mo¿e wskazywaæ na to, ¿e Boniek ju¿ od dawna chcia³ zatrudniæ Giampaolo w Polsce i tylko czeka³, a¿ pojawi siê taka mo¿liwoœæ.

Wyniki FC Torino pod wodz¹ Giampaolo nie nale¿a³y do imponuj¹cych. W³och pracowa³ w Turyñczykami od pocz¹tku bie¿¹cego sezonu, jednak od samego pocz¹tku wiod³o im siê s³abo. Klub z Turynu znajdowa³ siê w strefie spadkowej. Po 18 rozegranych meczach zajmowa³ 18 miejsce, maj¹c na swoim koncie jedynie 13 punktów. Zwolnienie Giampaolo pozostawi³o w³oski zespó³ bez trenera, jednak nie jest to zaskoczeniem. O dymisji szkoleniowca mówi³o siê od d³u¿szego czasu, co potwierdzi³ miêdzy innymi Karol Linetty, na co dzieñ wystêpuj¹cy w Torino FC. Byæ mo¿e Boniek tylko czeka³ na oficjaln¹ decyzjê w tej sprawie.

Kiedy poznamy nazwisko nowego selekcjonera?

Zgodnie z zapowiedziami Zbigniew Boniek ma og³osiæ nazwisko nowego trenera polskiej reprezentacji ju¿ 21 stycznia. Wszystko wskazuje na to, ¿e nawet jeœli to nie Giampaolo nim zostanie, to PZPN postawi na szkoleniowca z zagranicy. Boniek od dawna podkreœla³, ¿e chcia³by, aby Polaków trenowa³ obcokrajowiec. Prócz by³ego trenera Torino FC na zatrudnienie w Polsce maj¹ szansê inni W³osi: Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Vincenzo Montella oraz Luigi Di Biagio.

Stanowisko selekcjonera polskiej kadry narodowej raczej nie przypadnie Polakowi. Wœród prawdopodobnych kandydatów na pró¿no szukaæ rodzimych trenerów, co mo¿e wskazywaæ na zupe³nie nowe podejœcie Boñka do kwestii szkoleñ pi³karzy. Mo¿e to byæ równie¿ zapowiedŸ kolejnej kadencji Zibiego jako prezesa PZPN, o czym wspomina czêœæ dziennikarzy sportowych.

Wiêcej aktualnoœci ze œwiata pi³ki no¿nej znajdziesz na https://laczynaspasja.pl

Materia³ Promocyjny

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before