Poland

Marcin Lewandowski ze złotem, ale Norwegowie walczą

19-latek na drugim ³uku przepycha³ siê z Micha³em Rozmysem i przekroczy³ wewnêtrzn¹ granicê toru. Sêdziowie od razu po biegu go zdyskwalifikowali, nie czekali nawet na protest Polaków. Dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski jeszcze przed og³oszeniem werdyktu pokazywa³ wyci¹gniêty kciuk i œwiêtowa³ z³oto Lewandowskiego.

- Jaki mam medal? Nie wiem - oznajmi³ Polak po biegu. - Ta dyskwalifikacja to dziwna sprawa, bardzo przykra dla sportowców. Nie ma co siê podniecaæ. Fajnie, jeœli zostanê mistrzem Europy, ale by³o widaæ, ¿e Ingebrigtsen by³ tego dnia po prostu najlepszy. Nale¿¹ mu siê wielkie gratulacje. To ¿adna niespodzianka, bo przecie¿ tej zimy prawie pobi³ rekord œwiata.

Norweg jest przekonany, ¿e zosta³ zdyskwalifikowany nies³usznie. - Prawo jest po mojej stronie - wyjaœnia w rozmowie z „Rz”. - Jest nowy przepis, zgodnie z którym jeœli zostanê wypchniêty do œrodka i wpadnê tam nieumyœlnie, to wszystko jest w porz¹dku. Ktoœ Ÿle przeczyta³ regu³y. Odwo³ujemy siê. Jeœli dyskwalifikacja zostanie utrzyma, to chyba nie startujê na 3000 metrów i wracam do domu.

Ingebrigtsen przyznaje te¿, ¿e rozmawia³ po biegu z Rozmysem. Obaj walczyli, nikt nie mia³ do nikogo pretensji. - Biegliœmy po wewnêtrznej, ale zostaliœmy zepchniêci. Nie mog³em nic zrobiæ. Po prostu biegaczy by³o za du¿o. Rok temu w finale by³o oœmiu zawodników, teraz a¿ trzynastu. Wiadomo, ¿e w takiej sytuacji ktoœ bêdzie skazany na kontakt. Tym razem pad³o na mnie.

Football news:

Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us