Poland

Mandaty za szybką jazdę i złe parkowanie e-hulajnogi

Koniec z podró¿owaniem e-hulajnog¹ po imprezie i alkoholu. Mandatem skoñczy siê te¿ zbyt szybka jazda i byle jakie parkowanie.

Za z³e „parkowanie", zbyt szybk¹ jazdê po chodniku, jazdê po alkoholu czy rozmowê przez telefon podczas jazdy e-hulajnog¹ bêd¹ mandaty. Sejm rusza z pracami nad regulacjami dotycz¹cymi tych urz¹dzeñ. Maj¹ szansê wejœæ w ¿ycie ju¿ na wiosnê, kiedy sezon ruszy pe³n¹ par¹.

Tylko dla doros³ych

Po dwóch latach obietnic w koñcu s¹ propozycje przepisów reguluj¹ce poruszanie siê e-hulajnogami. We wtorek ruszy³y prace legislacyjne. Hulajnoga elektryczna ma mieæ swoj¹ definicjê. Ma to byæ pojazd napêdzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownic¹, bez siedzenia i peda³ów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania siê wy³¹cznie przez kieruj¹cego znajduj¹cego siê na tym pojeŸdzie.

Kieruj¹cy hulajnog¹ jest obowi¹zany korzystaæ z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeœli s¹ one wyznaczone dla kierunku, w którym siê porusza lub zamierza skrêciæ – z prêdkoœci¹ dopuszczaln¹ 20 km/h. Dodatkowo ma korzystaæ z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prêdkoœci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 30 km/h.

Mi³oœnik e-hulajnogi mo¿e wyj¹tkowo i pod pewnymi warunkami poruszaæ siê chodnikiem lub drog¹ dla pieszych. Chodzi o jazdê z prêdkoœci¹ zbli¿on¹ do prêdkoœci pieszego, zachowanie szczególnej ostro¿noœci, ustêpowanie pierwszeñstwa pieszemu oraz nieutrudnianie mu ruchu.

– Ka¿de konkretne regulacje, nawet nie najlepsze, s¹ lepsze od braku przepisów – mówi „R" Andrzej £ukasik z Polskiego Towarzystwa Kierowców. I zwraca uwagê, ¿e problem mi³oœników e-deskorolek i hulajnóg staje siê coraz bardziej widoczny na drogach i chodnikach. – Bo przecie¿ kiedy nie wiadomo, gdzie nimi jeŸdziæ, to oznacza, ¿e mo¿na wszêdzie – zauwa¿a Andrzej £ukasik.

Do kierowania hulajnog¹ elektryczn¹ przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane bêdzie posiadanie tych samych uprawnieñ co do kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A 1, B 1 lub T. Osobom, które ukoñczy³y 18 lat, dokument nie bêdzie ju¿ potrzebny. Dzieci do 10. roku ¿ycia bêd¹ siê mog³y poruszaæ e-hulajnog¹ jedynie w strefie zamieszkania pod opiek¹ osoby doros³ej.

Kary dla niepokornych

Wprowadza siê obowi¹zek pozostawiania e-hulajnóg na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarz¹dcê drogi). Za ich porzucenie byle gdzie bêd¹ kary – 100 z³ mandatu. Na tym nie koniec.

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu ma groziæ mandat – 200 z³. Przewo¿enie innej osoby, zwierzêcia lub ³adunku bêdzie karane mandatem w wysokoœci 100 z³. Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym ni¿ mechaniczny przez osobê znajduj¹c¹ siê w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego œrodka mandat wyniesie z kolei od 300 do 500 z³.

Za nieust¹pienie przez kieruj¹cego pojazdem pierwszeñstwa pieszym znajduj¹cym siê na przejœciu przewidziano karê w wysokoœci 350 z³.

Policja czy stra¿ miejska mog¹ te¿ karaæ jad¹cych np. na e-hulajnogach za inne wykroczenia.

Szczegó³owe parametry techniczne hulajnóg elektrycznych oraz urz¹dzeñ transportu osobistego bêd¹ uregulowane w rozporz¹dzeniu. Dzisiejsze urz¹dzenia, które nie spe³ni¹ wymaganych parametrów, mog¹ nadal jeŸdziæ. Warunek jest jeden: musia³y byæ wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2022 r.

Czy nowe przepisy zagwarantuj¹ bezpieczne korzystanie z e-urz¹dzeñ?

– Same przepisy z pewnoœci¹ nie. Potrzebna jest szeroka akcja edukacyjna skierowana g³ównie do m³odych ludzi mówi „Rz" Pawe³ Zagórski, ekspert do spraw bezpieczeñstwa ruchu drogowego. I podkreœla, ¿e dla niego najwa¿niejsze jest okreœlenie relacji na drodze pomiêdzy pieszym, kierowcami i u¿ytkownikami e-urz¹dzeñ.

– Wa¿ne jest te¿ i to, ¿e pojawiaj¹ siê kary. Same zalecenia czy rekomendacje w ruchu drogowym nie zdaj¹ egzaminu – uwa¿a.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored