Poland

Mamy respiratory, będą szczepienia

Wywiady

materia³y prasowe

Wiosna i to, co jest dzisiaj, to dwie ró¿ne historie – mówi Micha³ Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materia³owych.

To Agencja Rezerw Materia³owych wyposa¿y³a w sprzêt Szpital Narodowy?

Tak jest. ARM wyposa¿y³a w niezbêdny sprzêt szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Podobnie jak w tej chwili wyposa¿a 30 innych szpitali tymczasowych w ca³ym kraju. Ka¿dorazowo dostarczamy do tych szpitali niezbêdne wyposa¿enie - respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, ca³e specjalistyczne wyposa¿enie medyczne wspieraj¹ce leczenie Covid-19. Zapotrzebowanie uzgadniamy te¿ ze szpitalami nadzoruj¹cymi, bo ka¿dy szpital tymczasowy podlega pod wybrany szpital regularny, który przejmuje nad nim merytoryczn¹ opiekê i nadzór. W szpitalu na Stadionie Narodowym jest oko³o 40 respiratorów i 160 kardiomonitorów, ³ó¿ka specjalistyczne i ca³y sprzêt do diagnostyki, tomograf komputerowy, aparaty USG, rentgeny. Oprócz tego œrodki ochrony osobistej. To wszystko przechodzi³o przez Agencjê, to my robiliœmy zakupy. W podobnym standardzie wyposa¿one s¹ szpitale tymczasowe w ca³ej Polsce. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e szpitale te maj¹ charakter pomocniczy. Maj¹ odci¹¿aæ w walce z Covid-19 szpitale regularne.

I nie obs³uguj¹ trudnych przypadków?

Z za³o¿enia. Bo s¹ profilowane jako szpitale covidowe, g³ównie ukierunkowane na leczenie chorób p³uc. W zwi¹zku z tym, jeœli s¹ przypadki wymagaj¹ce specjalistycznej aparatury zwi¹zanej z leczeniem uk³adu kr¹¿enia czy innych chorób towarzysz¹cych, to po prostu szpitale tymczasowe, nie zast¹pi¹ tu szpitali regularnych. I takie ciê¿kie, z³o¿one przypadki w³aœnie tam powinny byæ obs³ugiwane.

Mówi pan, ¿e ARM wyposa¿a w sprzêt 30 szpitali tymczasowych. To ile macie tego sprzêtu skoro tak ³atwo mo¿na by³o po niego siêgn¹æ?

Wtedy, gdy Polacy cieszyli siê wzglêdnym spokojem w wakacje, my na proœbê premiera Mateusza Morawieckiego pracowaliœmy na wysokich obrotach. Przygotowywaliœmy stany naszych magazynów na czarny scenariusz. To by³y miliony ró¿nego rodzaju artyku³ów. Doœæ powiedzieæ, ¿e do tej pory wydaliœmy 3,5 tys. respiratorów, drugie tyle kardiomonitorów i innych specjalistycznych urz¹dzeñ. W samym paŸdzierniku wydaliœmy 80 mln ró¿nego rodzaju œrodków ochrony osobistej, w tym prawie 2,5 mln kombinezonów, 40 mln masek i ponad 30 mln par rêkawiczek. Ca³y czas robiliœmy zapasy, podpisywaliœmy umowy. Wiêkszoœæ umów mamy przy tym z polskimi producentami i dostawcami. Pieni¹dze na zakupy zostaj¹ dziêki temu w kraju, ponadto skraca nam siê ³añcuch dostaw i nie musimy martwiæ siê o skomplikowan¹ miêdzynarodow¹ logistykê.

Czegoœ tu nie rozumiem. Skoro w waszych magazynach by³o tyle sprzêtu, to sk¹d doniesienia o problemach z zakupem respiratorów?

Zaraz po tym jak otrzymaliœmy informacjê, ¿e ponownie roœnie fala zachorowañ i zwiêksza siê liczba pacjentów wymagaj¹cych specjalistycznej respiraterapii, b³yskawicznie przekazywaliœmy nasze zapasy do szpitali. To wymaga³o jednak inicjatywy szpitala. To wojewodowie oczekiwali wzrostu liczby ³ó¿ek covidowych, to szpitale reagowa³y na to zapotrzebowanie i zg³asza³y siê do nas. Ta procedura by³a realizowana dosyæ p³ynnie. Ten proces ca³y czas realizujemy i zgodnie z obietnic¹ premiera ka¿dy szpital, który bêdzie potrzebowa³ sprzêtu na stworzenie ³ó¿ek covidowych, ten sprzêt na pewno dostanie.

No dobrze, ale sk¹d zatem wziê³y siê problemy Ministerstwa Zdrowia z zakupem respiratorów?

A pamiêta pan kiedy to by³o?

No w³aœnie. Wiêc wiosna i to co mamy dzisiaj to dwie ró¿ne historie. By³em osobiœcie zaanga¿owany w kontraktowanie sprzêtu na wiosnê. I to by³ bardzo agresywny i trudny czas jeœli chodzi o rynek materia³ów i sprzêtu medycznego. Wszystkie kraje by³y zaskoczone pandemi¹. Nikt nie by³ na tyle dobrze przygotowany, ¿eby móc spaæ spokojnie. Wszyscy na gwa³t próbowali kupiæ sprzêt medyczny i materia³y ochronne. Myœmy te¿ zbudowali ca³y system zakupowy. W³¹czy³y siê w to spó³ki skarbu pañstwa KGHM, ARP, Orlen, Lotos. One wspiera³y te zakupy. Stanêliœmy na wysokoœci zadania, bo ten sprzêt i œrodki ochrony szybko do Polski trafi³y. By³o to jednak zwi¹zane z czêsto bezpardonow¹ walk¹ na rynkach miêdzynarodowych. Podkupywano sobie wzajemnie dostawy, kontraktowano tê sam¹ produkcjê dla ró¿nych krajów. To by³a ca³a masa ró¿nych trudnych, nie zawsze etycznych, dzia³añ biznesowych. Nam uda³o siê szczêœliwie liczbê takich przypadków bardzo ograniczyæ. W³aœciwie nie byliœmy a¿ tak bardzo jak inne kraje nara¿eni na przyk³ad na problemy ze sfa³szowanymi certyfikatami. Bardzo blisko wspó³pracowaliœmy z Ministerstwem Zdrowia, by wszystkie certyfikaty wymagane dla kupowanych przez nas produktów by³y odpowiednie. Od koñca wiosny kontraktowaliœmy ju¿ sprzêt pod spodziewany jesienny wzrost zachorowañ, zape³nialiœmy magazyny. Uruchomione zosta³y dodatkowe dotacje dla naszej Agencji z funduszu covidowego. To by³y œrodki gwarantuj¹ce, ¿e bêdziemy mieli za co kupiæ niezbêdny sprzêt. Dlatego dziœ mo¿emy sobie pozwoliæ na bardzo szerok¹ akcjê wspierania szpitali tymczasowych.

Czyli to z funduszu covidowego id¹ pieni¹dze na budowê tych szpitali?

Ile kosztuje wyposa¿enie takiego szpitala jak Szpital Narodowy?

Jest to trudne do oszacowania ze wzglêdu na to, ¿e czêœæ tych wydatków finansowana jest przez wojewodê i szpital, który patronuje takiemu przedsiêwziêciu. Czêœæ wyposa¿enia samodzielnie kupuj¹ szpitale, z intencj¹, ¿e po Covidzie, bêd¹ mog³y wyposa¿yæ dodatkowo swoje pracownie czy oddzia³y. Jednoczeœnie szpitale tymczasowe ró¿ni¹ siê wielkoœci¹ i liczb¹ ³ó¿ek, a co za tym idzie skal¹ wyposa¿enia, jednak jest to z regu³y kwota oko³o kilku milionów z³otych.

Jak dziœ wygl¹da stan waszych magazynów? Widaæ w nich dno?

Kiedy zobaczyliœmy skalê pandemii z jak¹ przychodzi nam siê mierzyæ, przyst¹piliœmy do g³êbokiej reformy ARM. Zbudowaliœmy od nowa zespó³ zajmuj¹cy siê logistyk¹. Dzisiaj wozimy sprzêt i materia³y z naszych sk³adnic przy wsparciu ró¿nych podmiotów: Poczty Polskiej, WOT, firm kurierskich. Dziêki temu nie musimy utrzymywaæ swojej floty, a przesy³ki trafiaj¹ tam gdzie trzeba na czas. Postanowiliœmy te¿ zreformowaæ system magazynowania, który - delikatnie mówi¹c - daleki by³ od doskona³oœci. Postawiliœmy na zwiêkszenie bazy magazynowej m.in. poprzez du¿e inwestycje w rega³y wysokiego sk³adowania. Dziêki temu zwiêkszyliœmy bazê magazynow¹. W tej chwili, mimo ¿e ka¿dego dnia z naszych magazynów wyje¿d¿a ponad 30 TIR-ów wype³nionych œrodkami ochrony i sprzêtem medycznym, rega³y s¹ nadal zape³nione. Ca³y czas bowiem przychodz¹ nowe dostawy, rozpisujemy kolejne zakupy. Nasi medycy na pierwszej linii frontu mog¹ byæ spokojni, ¿e w razie potrzeby dostan¹ potrzebny sprzêt.

Myœlicie o trzeciej fali pandemii, która mo¿e przyjœæ wczesn¹ wiosn¹?

Analizujemy ró¿ne scenariusze, równie¿ te najtrudniejsze. Nie zwalniamy tempa. Dzia³amy tak, ¿eby nie zabrak³o nam niezbêdnych materia³ów. Dziœ najmocniej cierpimy z powodu braku lekarzy i medyków. Niestety nie mamy ich zapakowanych w pud³a w naszych magazynach. Nie mamy rezerw osobowych. To najbardziej wra¿liwy element ca³ego systemu zarz¹dzania kryzysowego, dlatego staramy siê dbaæ o jak najwy¿sze bezpieczeñstwo medyków, aby jak najmniej nara¿aæ ich na kontakt z wirusem.

Ca³y œwiat ¿yje nadziej¹ rych³ego pojawienia siê skutecznej szczepionki. Bêdziecie j¹ magazynowaæ i dystrybuowaæ?

Wprowadzenie i upowszechnienie szczepionki powinno po³o¿yæ kres silnym wzrostom zaka¿eñ i ograniczyæ rozprzestrzenianie siê wirusa. ARM zosta³a wyznaczona przez premiera jako koordynator procesu logistycznego. Przygotowujemy scenariusze jak ta szczepionka powinna byæ dystrybuowana zgodnie z wymogami producentów i wymogami s³u¿by zdrowia, która bêdzie zarz¹dzaæ szczepieniami. ARM w swoich rezerwach ma od dawna leki i œrodki medyczne. Mamy dwie w³asne hurtownie medyczne, które wspieraj¹ nas w sytuacjach kryzysowych. Jesteœmy wiêc przygotowani by profesjonalnie przeprowadziæ proces obs³ugi dystrybucji szczepionki antycovidowej. Gdyby okaza³o siê, ¿e szczepionka wp³ynie pozytywnie na wygaszenie pandemii, to mimo wysokich stanów magazynowych, nie bêdziemy siê smuciæ. Przeciwnie. Œrodki ochrony i sprzêt medyczny maj¹ zwykle d³ugie terminy przydatnoœci, bêdziemy wiêc mogli jeszcze przez wiele lat z nich korzystaæ w ró¿nych potrzebach.

Macie mo¿liwoœæ przechowywania szczepionek w bardzo niskich temperaturach?

Tylko czêœæ szczepionek, od czêœci producentów, bêdzie wymaga³a ultra zimnego przechowywania. Pozosta³e bêd¹ mog³y byæ przechowywane w zwyk³ym zimnym ³añcuchu, czyli w temperaturach pomiêdzy 2, a 8 stopni. Tak jest w przypadku wszystkich innych szczepionek, wiêc tu nie ma problemu. Teraz na zlecenie Ministerstwa Zdrowia wspieramy dystrybucjê szczepionki przeciwko grypie.

Tej szczepionki do niedawna brakowa³o. Nie mieliœcie jej w swoich rezerwach?

Kupiliœmy oko³o 600 tysiêcy szczepionek na grypê, które ca³y czas przychodz¹ do nas partiami - w³aœciwie te szczepionki nie wchodz¹ nawet na nasz magazyn - od razu jest przekazywane do oœrodków medycznych i aptek.

Wróæmy jeszcze do szczepionki antycovidowej.

Ultra zimne przechowywanie jednej ze szczepionek wymagane jest jedynie przy d³u¿szym jej magazynowaniu. Zorganizujemy proces dystrybucji tak, ¿eby szybko dociera³a ona do pacjentów, by nie by³o potrzeby d³ugiego przechowywania. Bezpoœrednio od producenta bêdzie ona trafiaæ do wyszczepienia. Rozmawia³ Piotr Skwirowski

CV

Micha³ Kuczmierowski jest prezesem Agencji Rezerw Materia³owych. Wczeœniej by³ cz³onkiem zarz¹du Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pe³ni³ te¿ funkcjê dyrektora departamentu marketingu w PKO BP. W Banku Zachodnim WBK (Grupa Santander) by³ dyrektorem Santander Universidades.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7