Poland

Małpa w nazistowskim mundurze, kozy i swastyki. Jest śledztwo

Youtube

Prokuratorzy wszczêli œledztwo w zwi¹zku z wystêpami cyrku z I¿ewska w Udmurcji. W programie cyrku znalaz³y siê wystêpy ma³py ubranej w nazistowski mundur i kóz, owiniêtych flagami ze swastyk¹. Program zamówi³ Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, jako symbol "odrzucenia nazizmu".

Wed³ug oœwiadczenia udmurckiej prokuratury, œledczy natknêli siê na nagrania z wystêpu podczas monitorowania internetu. Poniewa¿ zauwa¿yli nazistowskie symbole, œledztwo wszczêli z urzêdu.

Rosyjskie prawo zabrania publicznego prezentowania symboli nazistowskich.

Koœció³ prawos³awny, który ten wystêp zamówi³, broni spektaklu.

Twierdzi, ¿e wystêp mia³ byæ "symbolem nie tylko zwyciêstwa nad faszyzmem, ale tak¿e odrzucenia i potêpienia idea³ów hitlerowskich Niemiec".

Cerkiew uzasadnia, ¿e w tym przypadku prezentacja symboli jest uzasadniona podpisanym w marcu 2020 przez W³adimira Putina rozporz¹dzeniem, które zezwala na eksponowanie nazistowskich symboli pod warunkiem, ¿e "s¹ one wyrazem negatywnego stosunku do tej ideologii".

Pañstwowy Cyrk Udmurcji tak¿e broni pokazu. Mened¿er cyrku Elena Krasnowa uwa¿a, ¿e obrazy zwierz¹t, które pojawi³y siê w sieci, s¹ "wyrwane z kontekstu". 

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7