Poland

Maksymowicz: Wyższa śmiertelność brytyjskiego wariantu wirusa

Wojciech Maksymowicz

Wojciech Maksymowicz

tv.rp.pl

Przy zaka¿eniu brytyjskim wariantem koronawirusa objawy mog¹ byæ inne ni¿ w przypadku poprzedniej postaci wirusa, wy¿sza jest te¿ œmiertelnoœæ - powiedzia³ pose³ klubu PiS Wojciech Maksymowicz, odwo³uj¹c siê do publikacji w zagranicznych periodykach naukowych.

Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, wyst¹pi³ na konferencji prasowej przed szpitalem w Olsztynie, w którym pracuje na oddziale covidowym. W œrodê minister zdrowia zapowiedzia³ zaostrzenie restrykcji zwi¹zanych z koronawirusem na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego, w którym w ci¹gu ostatnich siedmiu dni odnotowano 4 495 przypadków, czyli œrednio 642 dziennie (316 na 100 tys. mieszkañców, najwiêcej w kraju).

- Podstawowe przes³anie dla pacjentów i dla lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu: mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem siê tej nowej wersji wirusa, wersji brytyjskiej, która trochê inaczej przebiega - powiedzia³ Maksymowicz.

Czytaj tak¿e:
Rzecznik MZ: Marchewka by³a na Krupówkach. Teraz musimy mieæ kij

- To obserwacje brytyjskie, opublikowane w znanych pismach, "British Medical Journal", "Nature", "Lancet" i tam podaj¹ ju¿ takie informacje, ¿e w przeciwieñstwie do tej pierwszej postaci rzadziej wystêpuje utrata wêchu i smaku - przekaza³ pose³ dodaj¹c, ¿e myl¹ce mo¿e byæ twierdzenie, ¿e je¿eli ktoœ nie utraci³ wêchu i smaku "to pewnie nie jest COVID, bo mo¿e byæ równie¿".

- Czêœciej (ni¿ przy poprzedniej postaci koronawirusa - red.) wystêpuje ból gard³a, czêœciej wystêpuje uczucie zmêczenia i ból miêœni - mówi³.

- To s¹ te podstawowe ró¿nice, które nie powinny myliæ i takich chorych te¿ musimy uznawaæ za takich, którzy mog¹ byæ podejrzani o wystêpowanie tej nowej postaci - stwierdzi³.

Czytaj tak¿e:
Wielkanoc "w pe³nych obostrzeniach"? G³os ministra zdrowia

Dodaj¹c, ¿e brytyjski wariant koronawirusa ³atwiej siê przenosi Wojciech Maksymowicz oceni³, ¿e mo¿e to byæ przyczyna wzrostu liczby zaka¿eñ w woj. warmiñsko-mazurskim.

W Olsztynie w tej chwili wystêpuje 13 przypadków na 10 tys. mieszkañców, to jest najwiêcej w Polsce - mówi³.

Czytaj tak¿e:
Horban: Nie ma sensu z siekier¹ biegaæ na jednego biednego wirusa

- I jeszcze wiadomoœæ z tej publikacji jest taka, ¿e obserwuje siê trochê wy¿sz¹ œmiertelnoœæ u tych chorych, którzy maj¹ tê postaæ i to na poziomie ponad 30 proc. wiêcej, wy¿sze wartoœci, statystyczne i dlatego musimy byæ bardzo czujni i wszyscy mieszkañcy powinni siê bardzo zastosowaæ do tych zaleceñ, które s¹ - oœwiadczy³ pose³.

Wed³ug niego, dopóki wszyscy nie bêd¹ zaszczepieni przeciw COVID-19 "nie mo¿emy sobie pozwoliæ na to, ¿eby zupe³nie swobodnie ze sob¹ siê komunikowaæ".

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Pacjentów z COVID-19 przybywa najszybciej od listopada
Mniejsza liczba zgonów na COVID-19

- Przek³adaj¹c na ludzki jêzyk te cyfry to jest taka sytuacja, ¿e na 1000 osób, które zachoruj¹, a to siê tutaj zdarza w 1,5 dnia, wiadomo, ¿e przy poprzedniej postaci wirusa 10 umrze, a w tej nowej postaci 13 osób. To obrazuje, to jest dramat. Tego nie widaæ na ulicy, ale w szpitalu mamy komplet ludzi w ró¿nym wieku, m³odszych równie¿, którzy s¹ kandydatami do tego, ¿e mog¹ nie prze¿yæ - powiedzia³ Maksymowicz.

Doda³, ¿e w szpitalu w Olsztynie miejsca na intensywnej terapii s¹ zajête przez pacjentów covidowych i ¿e trwaj¹ starania, by otworzyæ jeszcze jedn¹ salê intensywnej terapii, która by³aby przeznaczona dla pacjentów bez COVID-19, "których te¿ musimy przecie¿ leczyæ".

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals