Poland

Makabreska w psychiatryku

Co by siê sta³o, gdyby w powiastce Andersena miejsce dziewczynki z zapa³kami zaj¹³ ch³opiec z miotaczem ognia? Czy m³odzi czytelnicy wci¹¿ by tê baœñ kochali? Podobn¹ niespodziankê zafundowa³ widzom Netflix. Przygotowa³ serial „Ratched" – wycieczkê w przesz³oœæ siostry prze³o¿onej z powieœci „Lot nad kuku³czym gniazdem" Keseya oraz g³oœnej adaptacji filmowej. Jednak zamiast niepokoj¹cego obrazu wypaczeñ czy te¿ rozprawki o niesprawiedliwoœci powsta³ nastrojowy, choæ nieco zbyt wycyzelowany, body horror!

Kalifornia, lata 40. Do eleganckiej placówki dla umys³owo chorych zg³asza siê m³oda, pewna siebie pielêgniarka. Dziêki okrutnemu fortelowi otrzymuje upragnion¹ pracê i ju¿ pierwszego dnia zaczyna owijaæ sobie szefa wokó³ palca. Jednak nie on jest jej celem, lecz nowy pacjent kliniki, m³ody mê¿czyzna, który w brutalny sposób zamordowa³ kilku duchownych. Aby go uwolniæ, Ratched posunie siê do ka¿dego bestialstwa, nie przestaj¹c przy tym dbaæ o pozory.

Za serial odpowiada Ryan Murphy, wspó³twórca g³oœnego „American Horror Story". Ma on swój charakterystyczny styl. Wyczarowuje na ekranie estetyczne kadry i starannie dobiera kolory, choæ akurat œwiec¹ce czystoœci¹ marmury szpitala psychiatrycznego s¹ niepotrzebn¹ przesad¹. Sama historia okazuje siê naci¹gana i szybko zamienia siê w makabreskê. Na szczêœcie Sarah Paulson œwietnie sprawdza siê w roli wynios³ej i dystyngowanej bohaterki. Na drugim planie b³yszczy wci¹¿ atrakcyjna 62-letnia Sharon Stone, a partneruj¹ ...

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level