Poland

Maja Ostaszewska ujawniła, że przechodzi COVID-19

Maja Ostaszewska

Fotorzepa, Adam Burakowski

"COVID rozpanoszy³ siê w naszym domu" - napisa³a na swoim profilu na Facebooku aktorka Maja Ostaszewska. O chorobie aktorki informuje Onet.

Ostaszewska na Facebooku opisuje przebieg swojej choroby - czytamy w Onecie.

"Ból g³owy i ca³ego cia³a jakiego nie zna³am, jaki nie pozwala spaæ. Ca³y czas na œrodkach przeciwbólowych. Gor¹czka i dreszcze, brak wêchu i smaku, potworna s³aboœæ, zawroty g³owy. Podró¿ do kuchni czy ³azienki by³a wyzwaniem. Kiedy mija³ kolejny, ósmy dzieñ bez poprawy, lêk czy to drañstwo nie postêpuje dalej. Ale nie mo¿esz wezwaæ lekarza ¿eby przyszed³, os³ucha³ ciê i oceni³ sytuacjê. Mocno wyczerpana starasz siê sama oceniæ swój stan. Nie masz pewnoœci czy w³aœciwie. Ca³y czas niepokój o bliskich..." - napisa³a Ostaszewska.

"Dziœ czwarty dzieñ bez objawów. Zdrowiejemy. Jeszcze kilka dni koniecznej izolacji i wracamy do ¿ycia. Choæ zostawieni przez system sami sobie - informacja o wyniku testu i ¿e zg³aszaj¹ nas do sanepidu przysz³a mailem i ju¿ nikt siê do nas wiêcej nie odezwa³, nie zainteresowa³" - ubolewa aktorka.

"Dopiero po dziewiêciu dniach mia³am si³ê ¿eby poœwiêciæ ponad godzinê ¿eby dodzwoniæ siê do sanepidu. Jednak ca³y czas mieliœmy pomoc, wsparcie bliskich i przyjació³. Nasza wdziêcznoœæ dla Was kochani nie znajduje s³ów" - doda³a Ostaszewska.

"Ale (...) nie opuszcza mnie myœl o tych wszystkich osobach, które przechodz¹ przez to samotnie. Nie maj¹ do kogo zadzwoniæ po pomoc, radê, nie wychodz¹ z tego szczêœliwie jak my. Proszê Was jeœli sami nie obawiacie siê COVID-19 pomyœlcie o nich. Pomyœlcie o innych. O tym, ze dla nich mo¿e to byæ œmiertelne zagro¿enie. Pomyœlcie o personelu medycznym, który nara¿aj¹c w³asne zdrowie walczy dzieñ i noc o ¿ycie pacjentów" - napisa³a aktorka.

"Proszê noœcie maseczki, myjcie i dezynfekujcie d³onie, stosujecie siê do zaleceñ. I przede wszystkim w sprawach pandemii s³uchajcie lekarzy, epidemiologów" - doda³a.

"Dziœ to nie jest kwestia tego w co wierzymy, dziœ to kwestia empatii" - podkreœli³a Ostaszewska.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry