Poland

Magdalena Biejat: Emerytury poniżej minimum socjalnego

Magdalena Biejat

fot. tv.rp.pl

- Komisja sejmowa pokaza³a nam po raz kolejny, ¿e wa¿niejsze s¹ dla niej linie podzia³u politycznego - powiedzia³a w programie #RZECZoPOLITYCE Magdalena Biejat, pos³anka Lewicy.

Biejat w rozmowie z Zuzann¹ D¹browsk¹ odnios³a siê do nowych przepisów w sprawie emerytur. – W tej chwili mamy dwie ustawy w tej sprawie. Jedna wprowadza czternast¹ emeryturê, a druga to ustawa waloryzuj¹ca emerytury i renty. W tym roku emerytura minimalna wzroœnie prawdopodobnie o 50 z³otych i bêdzie wynosi³a 1250 z³otych brutto - t³umaczy³a.

Zdaniem pos³anki „bardzo niedobrym sygna³em jest to, ¿e rz¹d ignoruje wezwania zwi¹zków zawodowych do tego, ¿eby uwzglêdniæ sytuacjê najubo¿szych emerytów”. - Zgodnie z ostatnimi danymi z GUS-u minimum socjalne na jednoosobowe gospodarstwo emeryckie wynosi 1400 z³otych, a w tej chwili minimalna emerytura wynosi 1200 z³otych, w zwi¹zku z czym jest ona nadal poni¿ej absolutnego minimum. Z³o¿yliœmy poprawkê, która podwy¿szy³aby tê kwotê do 1600 z³otych, ale niestety po raz kolejny zosta³a odrzucona – mówi³a polityk partii Razem.   

Magdalena Biejat skomentowa³a równie¿ sytuacjê wokó³ wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. - By³oby wspaniale gdyby partia rz¹dz¹ca potrafi³a wznieœæ siê ponad w³asne doraŸne interesy i dostrzec ogromne poparcie wœród organizacji obywatelskich, którym cieszy siê pani Zuzanna Rudziñska-Bluszcz. Zw³aszcza, ¿e RPO jest potrzebny w³aœnie po to, aby kontrolowaæ w³adzê - zauwa¿y³a.

- Wiemy, ¿e prawa obywatelskie s¹ ³amane, teraz w czasie pandemii koronawirusa, ale równie¿ za innych rz¹dów. Mówimy tu o ró¿nych typach praw, takich jak prawo do demonstrowania, mieszkania oraz sprawiedliwego s¹du itd. Niestety komisja sejmowa pokaza³a nam po raz kolejny, ¿e wa¿niejsze s¹ dla niej linie podzia³u politycznego - stwierdzi³a pos³anka Lewicy.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar