Poland

Macron przegrał zakład z gwiazdami YouTube

Komicy Mcfly i Carlito, których na YouTube subskrybuje ponad szeœæ milionów osób, zostali poproszeni przez prezydenta Emmanuela Macrona o stworzenie filmu o potrzebie noszenia masek, dezynfekcji r¹k i zachowaniu bezpieczny dystans.

Jako zachêtê, Macron obieca³, ¿e mog¹ nagraæ swój nastêpny projekt w Pa³acu Elizejskim, jeœli nagranie zdobêdzie ponad 10 mln wyœwietleñ.

W œrodê film mia³ ju¿ ponad 11 mln wyœwietleñ, trzy dni po publikacji. Autorzy w swoim filmie wyœmiewaj¹ ludzi, którzy ignoruj¹ zasady dystansu spo³ecznego.

"Kichn¹³em w rêkê, bo mój ³okieæ by³ za daleko" - œpiewaj¹.

Pod koniec filmu na niebie pojawia siê twarz Macrona, który wymienia œrodki dystansu spo³ecznego, a komicy œpiewaj¹, ¿e jedynym sposobem na powrót do œwiata sprzed epidemii jest dostosowanie siê do przepisów.

Nagrany materia³ nie jest pierwsz¹ prób¹ duetu zwi¹zan¹ z epidemi¹. W kwietniu ubieg³ego roku zebrali podczas 11-godzinnej transmisji na ¿ywo 400 000 euro dla francuskich szpitali.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored