Poland

Macron: Nie będzie przeprosin za okupowanie Algierii

Biuro prezydenta Emmanuela Macrona poinformowa³o, ¿e francuski przywódca weŸmie udzia³ w "symbolicznych dzia³aniach" maj¹cych na celu promowanie pojednania miêdzy Francj¹ a Algieri¹.

Okrucieñstwa, jakich dokonano w czasie wojny o niepodleg³oœæ w latach 1954-1962 nadal wp³ywaj¹ na stosunki miêdzy pañstwami.

Macron jest pierwszym prezydentem Francji urodzonym po okresie kolonialnym. Jest równie¿ pierwszym przywódc¹ kraju, który uzna³ francuskie zbrodnie w Algierii.

Czytaj tak¿e: Gdy Algieria odzyskiwa³a niepodleg³oœæ

"Nie bêdzie skruchy ani przeprosin za okupacjê Algierii" - zapowiada biuro prezydenta Francji.

Biuro Macrona zapowiedzia³, ¿e w przysz³ym roku, w 60. rocznicê zakoñczenia wojny w Algierii, prezydent weŸmie udzia³ w trzydniowych uroczystoœciach. Ka¿dy dzieñ obchodów bêdzie poœwiêcony innej grupie, która ucierpia³a w tym konflikcie.

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident