Poland

Macierewicz: Merkel nie ustąpi? Wtedy weto konieczne

Polityka

pose³ PiS Antoni Macierewicz w Sejmie

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Próbuje siê przenieœæ fundament niepodleg³oœci ka¿dego z pañstw w rêce ludzi pracuj¹cych w Brukseli, ludzi stanowi¹cych rz¹dy Niemiec czy Francji - oceni³ wiceprezes PiS Antoni Macierewicz, odnosz¹c siê do mechanizmu wi¹¿¹cego wyp³atê œrodków unijnych z praworz¹dnoœci¹. Na antenie Telewizji Trwam by³y szef MON oceni³, ¿e Polska musi zachowaæ niepodleg³oœæ, a jeœli kanclerz Niemiec oraz KE nie ust¹pi¹ w sprawie kryterium praworz¹dnoœci, polskie weto bêdzie "absolutnie konieczne".

Polska i Wêgry gro¿¹ zawetowaniem unijnego bud¿etu i funduszu odbudowy w zwi¹zku z przyjêciem przez 25 pañstw UE rozporz¹dzenia wi¹¿¹cego wyp³atê œrodków unijnych z kryterium praworz¹dnoœci. Warszawa i Budapeszt nie by³y w stanie zablokowaæ tego rozporz¹dzenia, poniewa¿ by³o ono przyjmowane wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

Zdaniem przedstawicieli polskiego rz¹du, rozporz¹dzenie jest niezgodne z traktatami unijnymi, które stanowi¹, ¿e sankcje za ³amanie praworz¹dnoœci przyjmuje siê jednog³oœnie, a nie - jak przewiduje rozporz¹dzenie - wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.

Dowiedz siê wiêcej: Alternatywny fundusz odbudowy mo¿e powstaæ bez Polski i Wêgier

W Brukseli rozpoczê³y siê przygotowania do prowizorium bud¿etowego, które wejdzie automatycznie w ¿ycie 1 stycznia 2021 r., jeœli Polska w najbli¿szych dniach nie zniesie weta wobec pakietu, który obejmuje blisko 1,8 bln euro w bud¿ecie UE na lata 2021–2027 i 750 mld euro w funduszu odbudowy gospodarki po pandemii.

Do sprawy ewentualnego weta na antenie Telewizji Trwam odniós³ siê wiceprezes Prawa i Sprawiedliwoœci pose³ Antoni Macierewicz.

– Grudzieñ rozstrzygnie o losach Polski, rozstrzygnie tak¿e o losach Europy - powiedzia³. By³y szef MON oceni³, ¿e od Polski zale¿y nie tylko nasza niepodleg³oœæ i przysz³oœæ oraz to, czy zachowamy nasz¹ to¿samoœæ narodow¹, religiê, historiê, niepodleg³oœæ, przysz³oœæ naszej gospodarki i rodzin, lecz tak¿e to, jaki bêdzie los Europy.

Zdaniem Antoniego Macierewicza, powi¹zanie wyp³aty funduszy z kwesti¹ praworz¹dnoœci to w istocie próba zniszczenia Unii Europejskiej - takiej, do której wstêpowa³a Polska.

Macierewicz za Europ¹ ojczyzn

Wed³ug by³ego ministra, UE musi pozostaæ Europ¹ ojczyzn. - To musi byæ porozumienie niepodleg³ych, suwerennych pañstw, które ze wzglêdów gospodarczych, ale tak¿e czasami geopolitycznych (...) wspólnie podejmuj¹ dzia³ania wzmacniaj¹ce ich si³y, rezygnuj¹ z ró¿norodnych swoich zobowi¹zañ tam, gdzie rzeczywiœcie istnieje wspólna p³aszczyzna - oceni³ wiceprezes PiS.

Pañstwa cz³onkowskie UE, kontynuowa³, powinny pozostawiaæ sobie "absolutn¹ swobodê dzia³ania tam, gdzie ich interesy narodowe s¹ najwa¿niejsze". - To naturalne. Na tym polega w³aœnie suwerennoœæ pañstw, na tym polega ich niepodleg³oœæ, na tym te¿ polega ich wspó³dzia³anie, które wzmacnia ich si³ê i sprawia, ¿e mog¹ rzeczywiœcie siê rozwijaæ - przekonywa³ w Telewizji Trwam Macierewicz.

"Próbuje siê w istocie stworzyæ jeden organizm pañstwowy"

Wyrazi³ pogl¹d, ¿e obecnie niektóre pañstwa UE "postanowi³y z³amaæ te zasady, zapisane w traktatach europejskich". - Próbuje siê przenieœæ fundament niepodleg³oœci ka¿dego z pañstw - czyli prawo, decyzje o kszta³towaniu prawa ka¿dego z narodów - w rêce ludzi pracuj¹cych w Brukseli, w rêce ludzi stanowi¹cych rz¹dy czy to Niemiec, czy Francji - powiedzia³ pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci.

- Próbuje siê w istocie stworzyæ jeden organizm pañstwowy, który bêdzie poszczególne pañstwa, dotychczas niepodleg³e, traktowa³ jak prowincje - oceni³.

- Czy to jest tradycja Mitteleuropy, jeœli chodzi o Europê Œrodkow¹, czyli tradycja stworzenia przez Niemcy swojego buforu wysuniêtego na wschód, który ma byæ jednak decydowany i  rozstrzygany, rz¹dzony z Niemiec? Nie wiem - zaznaczy³ dodaj¹c, ¿e wed³ug ludzi, którzy w latach 90. wspó³pracowali z niemieck¹ chadecj¹, kanclerz Angela Merkel realizuje w tym wzglêdzie plan Helmuta Kohla.

"Polska musi zachowaæ niepodleg³oœæ"

- Wiem jedno - Polska musi zachowaæ niepodleg³oœæ. Wiem jedno - je¿eli nie ust¹pi pani Merkel, je¿eli nie ust¹pi Komisja Europejska, je¿eli nie ust¹pi pani von der Leyen – weto jest absolutnie konieczne - oœwiadczy³ Antoni Macierewicz.

Jego zdaniem, polskie weto nie bêdzie rozbijaniem Europy ani wyprowadzaniem naszego kraju z UE, lecz ratowaniem Europy ojczyzn i Europy niepodleg³ych pañstw "przed prób¹ zdominowania znowu przez imperializm niemiecki".

Przypominaj¹c, ¿e weto zapowiadali premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski, by³y szef MON powiedzia³: - Wierzmy - i ja wierzê - ¿e Polska pozostanie krajem niepodleg³ym. Na pewno wierzê, ¿e nie cofniemy siê ani o krok.

Football news:

George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you