Poland

Luksusowy butik wpuszcza konkurencję do swojego sklepu

Luksusowy butik

Adobe Stock

Znany na rynku luksusowym sklep Moliera2 podczas pandemii pozwoli³ mniejszym markom do u¿ywania swojej platformy. Skorzysta³o ponad 150 firm.

Pandemia spowodowa³a obok pogr¹¿enia wielu biznesów w biznesie zachowania jakich wczeœniej trudno by³o oczekiwaæ. Kryzys uderzy³ szczególnie mocno w polsk¹ bran¿ê modow¹, wiêkszoœæ sklepów stacjonarnych miesi¹cami musia³o byæ zamkniête. W trudnej sytuacji znalaz³o siê wielu polskich projektantów, którzy w du¿ej czêœci nie mieli platform internetowych. Dlatego sklep internetowy Moliera2.com umo¿liwi³ dotychczasowej konkurencji mo¿liwoœæ sprzeda¿y na swojej platformie. Trwaj¹ca od 19 marca inicjatywa #Moliera2iPrzyjaciele spotka³a siê

z olbrzymim entuzjazmem ze strony ponad 150 marek m.in. MMC Studio, Robert Kupisz, Balagan, Love & Rose, By Cabo, Joanna Muzyk czy Self Love.

- Po³¹czyliœmy si³y z ponad 150 markami, sprzedaliœmy kilkadziesi¹t tysiêcy ubrañ i akcesoriów, a na nasz¹ platformê dodaliœmy rekordow¹ liczbê produktów. Projekt jest ogromnym development manager Moliera2.com. - Zainteresowanie wœród przedsiêbiorców przeros³o nasze pocz¹tkowe oczekiwania. Ca³y czas przyjmujemy zg³oszenia i pozostajemy otwarci dla nowych marek – dodaje. Firma podaje, ¿e do listy marek wkrótce do³¹cz¹ kolejne.

Football news:

Guardiola has 200 wins in 273 games at the helm of Man City. Mourinho has so many wins in 309 games with Chelsea
Paul Pogba: We need to help people. Today I'm Paul Pogba, tomorrow I'm nobody. You need to use influence
De Bruyne came in 10th in the history of the Premier League in the number of assists - 77. The leading Giggs - 162
Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them
Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer