Poland

Luksusowe restauracje też idą w dostawy

Nobu

Bloomberg

Ponownie zamkniêcie bran¿y spowodowa³o, ¿e firmy stanê³y pod œcian¹. Nawet te z najwy¿szej pó³ki jak warszawskie NOBU zaczynaj¹ dowoziæ jedzenie do domów klientów.

To oczywiœcie oferta nieporównywalna do standardu z rowerowymi kurierami. NOBU w zamówieniu dostarcza tak¿e wiadomoœæ od szefa kuchni Yannicka Lohou, sygnowane mark¹ pa³eczki, a dostawa odbywa siê samochodami BMW serii X7. Dochodzi nawet playlista z utworami granymi w restauracji. Ceny w menu zaczynaj¹ siê od 35 z³, a minimalna wartoœæ zamówienia to 350 z³.

- Chcieliœmy zaproponowaæ naszym goœciom coœ nowego, nieco innego ni¿ standardowa mo¿liwoœæ zamówienia jedzenia na wynos - mówi Anthony Campaniaris, general manager Nobu Warsaw. - Nasi goœcie, poza kuchni¹, ceni¹ sobie niezwyk³¹ atmosferê restauracji, któr¹ tworzy otwarta i profesjonalna obs³uga oraz muzyka serwowana przez DJa. Dlatego naszym celem by³o odtworzenie tych elementów na intymnym, domowym gruncie – dodaje.

Jedzenie z restauracji Nobu bêdzie dowo¿one na terenie Warszawy i okolic najnowszymi samochodami BMW X7. Dodatkowo, goœcie otrzymaj¹ specjaln¹ audio wiadomoœæ od szefa kuchni restauracji – Yannicka Lohou. Za pomoc¹ kodu QR do³¹czanego do zamówienia bêdzie mo¿na ods³uchaæ playlisty przygotowanej specjalnie na tê okazjê przez warszawskiego DJa wspó³pracuj¹cego na sta³e z restauracj¹ – Mike'a Konstantego.

W menu znajdziemy m.in. wo³owinê Wagyu, sa³atkê sashimi z tuñczykiem i dressingiem Matsuhisa, sashimi New Style z ³ososia, homara z sosem wasabi pepper czy chilijskiego okonia morskiego umami.

Wybieraj¹c najpopularniejsze i najsmaczniejsze dania, naszym priorytetem by³o, aby nie straci³y na jakoœci w drodze do domu naszych Goœci. Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, by wra¿enia dotycz¹ce jedzenia pozosta³y tak dobre, jak te podczas pobytu w restauracji – zapewnia Yannick Lohou, szef kuchni Nobu Warsaw.

Menu w ramach Nobu To You dostêpne jest codziennie od 16:00 do 21:30. Dania zamawiaæ mo¿na telefonicznie ju¿ godziny 7:00.

Football news:

Pirlo about 3:0 with Dynamo Kiev: I'm happy. Juve must always play to win
Giroud on possible departure from Chelsea: Let me enjoy the win, I scored 4 goals. Then let's see
CSKA's last home game in the Europa League. Finally win?
Casillas-Ronaldo: just 750 goals? You can do better 😏
PSG President on 3:1 with Manchester United: We are fighting for the Champions League and always show ourselves in important moments
Lazio pulled out a draw with Borussia thanks to a controversial penalty: Schulz crashed into Milinkovic-Savic, the Serb dived beautifully
Jose Mourinho: Tottenham are one of the most important horses in the Europa League, we are in the race