Poland

Łukaszenko stracił mistrzostwa świata w hokeju

Aleksander £ukaszenka i szef IIHF René Fasel

AFP

Bia³oruœ nie zorganizuje wspólnie z £otw¹ tegorocznych mistrzostw œwiata. Zosta³y one odebrane re¿imowi Aleksandra £ukaszenki przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Hokeja na Lodzie (IIHF).

Wœród powodów wskazano w¹tpliwoœci co do „bezpieczeñstwa i swobodnego poruszania siê graczy, widzów i mediów".

£ukaszenko, wielki fan hokeja, nie bêdzie móg³ goœciæ mistrzostw œwiata, gdy¿ w niedzielê g³ówni sponsorzy imprezy – firmy Liqui Moly, Nivea i Škoda – wydali oœwiadczenie, w którym zapowiedzieli wycofanie siê z finansowania, je¿eli MŒ nie zostan¹ przeniesione z Bia³orusi do innego kraju. Wszystko z powodu represji, które trwaj¹ od sierpnia ubieg³ego roku, odk¹d £ukaszenko po raz szósty „wygra³" wybory prezydenckie.

Tego, ¿e sprawa jest przes¹dzona, mo¿na siê by³o doczytaæ miêdzy wierszami w wywiadzie, którego rosyjskiej agencji TASS udzieli³ w niedzielê szef IIHF René Fasel. Szwajcar przyzna³, ¿e wycofanie siê sponsorów wp³ynie na decyzjê federacji, ale nie tylko to jest wa¿ne. – ZnaleŸliœmy siê pod du¿¹ presj¹ polityczn¹. Wiedzieliœmy, ¿e przed nasz¹ wizyt¹ w Miñsku (by³ tam 11 stycznia – przyp. red.) bia³oruska fundacja sportowa (chodzi o antyre¿imow¹ Fundacjê Solidarnoœci Sportowej – przyp. red.) napisa³a listy do sponsorów IIHF, apeluj¹c, by nie popierali mistrzostw. Dlatego mamy powa¿ne problemy – mówi³ Fasel. Przyzna³ nawet, ¿e rozmowy w sprawie przeniesienia imprezy z Miñska prowadzone s¹ ju¿ ze wspó³organizuj¹c¹ mistrzostwa £otw¹, ale te¿ z Dani¹ i S³owacj¹.

Fundacja Solidarnoœci Sportowej opisywa³a w tych listach skalê represji, które uderzy³y równie¿ w sport.

– Dzisiaj na Bia³orusi sportowcy, którzy g³oœno wyra¿aj¹ swoje pogl¹dy, trac¹ wszystko. Wielu zmuszono, by publicznie popierali re¿im. Nie mieli wyjœcia, s¹ zastraszani – mówi Aleksander Opejkin, bia³oruski mened¿er sportowy i dyrektor wykonawczy Fundacji Solidarnoœci Sportowej.

Przeciwnicy re¿imu przekonuj¹, ¿e szef Bia³oruskiej Federacji Hokeja Dmitrij Baskow uczestniczy³ w zabójstwie opozycjonisty Romana Bondarenki w listopadzie. W³adze twierdz¹, ¿e nie mia³ nic z tym wspólnego, ale rodzinie do dzisiaj nie pokazano wyników œledztwa.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7