Poland

Łukasz Kubot i Marcelo Melo w finale w Wiedniu

Polak i Brazylijczyk nawi¹zali do wczeœniejszych sukcesów i znów zagraj¹ o tytu³ w Wiener Stadthalle – ju¿ po raz czwarty. Finalistami turnieju singlowego zostali Lorenzo Sonego i Andriej Rubliow.

£ukasz Kubot i Marcelo Melo pokonali w pó³finale tegorocznych (i ubieg³orocznych) mistrzów Roland Garros, Niemców Kevina Krawietza i Andreasa Miesa 4:6, 6:4, 10-8. W stolicy Austrii para Kubot/Melo wygrywa³a ju¿ w 2015 i 2016 roku, w 2019 by³a w finale – mo¿na œmia³o twierdziæ, ¿e to dla nich miejsce szczêœliwe.

Sukces podtrzyma³ szanse Polaka i Brazylijczyka na udzia³ w ATP Finals, choæ o awans wci¹¿ ³atwo nie bêdzie. Para Kubot/Melo przed turniejem w Wiedniu zajmowa³a w wyœcigu do gry w hali O2 w Londynie 11. miejsce, gra w wiedeñskim finale oznacza jednak awans do szczêœliwej ósemki.

W deblowej czêœci ATP Finals s¹ do wziêcia jeszcze cztery wolne miejsca, w walce o nie liczy siê szeœæ par, wœród nich tak¿e Brytyjczycy Jamie Murray i Neal Skupski – fina³owi rywale Kubota i Melo. Ostateczne rozstrzygniêcia przyniesie rozpoczynaj¹cy siê w poniedzia³ek turniej ATP Masters 1000 w Pary¿u. Kubot i Melo s¹ tam rozstawieni z nr 4, w pierwszej rundzie maj¹ wolny los (i ju¿ zarobili 90 punktów rankingowych).

W Wiener Stadthalle trwa tak¿e zwyciêski marsz W³ocha Lorenzo Sonego, który po przegranych kwalifikacjach, jako „lucky loser" trafi³ do turnieju g³ównego i w rewelacyjny sposób wykorzystuje drug¹ szansê. Po Lajoviciu, Hurkaczu i Djokoviciu kolejn¹ ofiar¹ dzielnego Lorenzo zosta³ w pó³finale Dan Evans (33. ATP). Brytyjczyk przegra³ 3:6, 4:6.

W finale po drugiej stronie siatki Sonego zobaczy w niedzielê (pocz¹tek o 14., transmisja w Polsacie Sport Extra) Rosjanina Andrieja Rubliowa, który wzglêdnie ³atwo zwyciê¿y³ Kevina Andersona. Tenisista z RPA przegrywaj¹c 4:6, 1:4 podda³ mecz z powodu kontuzji nogi. Rubliow, æwieræfinalista US Open i Roland Garros, zagra w tym sezonie ju¿ w pi¹tym finale, cztery poprzednie (Doha, Adelajda, Hamburg i St. Petersburg) wygra³.

Football news:

Mourinho on 0:0 with Chelsea: if anyone should have won, it was Tottenham. The players in the dressing room are not happy and it's fantastic
Lampard on 0:0 with Tottenham: Chelsea did enough to win. I'm glad we didn't miss out
Pape Bouba Diop, the author of Senegal's goal against France at the 2002 world Cup, has died. He was 42 years old
Langle injured his ankle in Barca's game with Osasuna. 21-year-old Minghesa is the only Central defender without injuries
De Gea injured his leg when he hit the post. He can return to the game against PSG on Wednesday
Cavani was the second to score 3 (2+1) points for Manchester United, coming on as a substitute in the Premier League. Solskjaer did poker in 1999
Antoine Griezmann: Barcelona want to be Champions. The path will not be easy