Poland

Lufthansa zwalnia w Indiach

Niemiecka Lufthansa zdecydowa³a siê na zwolnienie 103 ze 140 pracowników pok³adowych. Powodem jest pandemia COVID-19 i wymuszone zmniejszenie liczby lotów miêdzy Niemcami i Indiami.

Prac¹ maj¹ straciæ wszyscy, którzy mieli umowy terminowe, w tym tak¿e osoby zatrudniane na kontraktach od 15 lat. Z zatrudnionymi na umowy na czas nieokreœlony Lufthansa porozumia³a siê wczeœniej. A 103 osobom zaproponowano urlop bezp³atny do 2023 roku i zachowanie praw do op³acanej przez przewoŸnika opieki zdrowotnej.

Za³ogi jednak chcia³y mieæ gwarancje, ¿e po up³ywie tych 2 lat bêd¹ mia³y pewny powrót do pracy. Lufthansa, która od pocz¹tku kryzysu, czyli od marca 2020 zwolni³a ju¿ 29 tys. pracowników, takich gwarancji daæ nie mog³a. Natomiast na spotkaniu ze zwi¹zkami zawodowymi, zaoferowa³a dodatkowo wyp³atê 0,75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Nie dosz³o jednak do ugody i ca³a sprawa znajdzie swój fina³ w indyjskim s¹dzie pracy.

— Nie mogliœmy przyj¹æ wyp³aty „z ³aski". My chcemy pracowaæ. A jeœli proponuje siê nam 2 lata bezp³atnego urlopu, to nasze oferta brzmi: cztery lata za po³owê wynagrodzenia. Tak¹ opcjê mo¿emy rozwa¿yæ— mówi³ cytowany przez „Economic Times" Heena Gurpeet Singh, który sam przepracowa³ w Lufthansie ponad 10 lat. Us³ysza³, ¿e przywrócenie zwolnionych do pracy w obecnych warunkach jest niemo¿liwe. Bo nie ma dla nich pracy. — To kpina z nas wszystkich. Oni nie zamierzaj¹ kiedykolwiek przywróciæ nas do pracy. A propozycja wyp³aty 75 proc. ostatniej pensji na pocieszenie, brzmi jak ¿art — mówi³.

Przed pandemi¹ Lufthansa lata³a z Frankfurtu i Monachium 56 razy w tygodniu do czterech indyjskich miast: Delhi, Bombaju, Chennai i Banglore. Teraz wykonuje 10 rejsów tygodniowo. Niemcy chcieli lataæ czêœciej, ale liczbê rejsów LH ograniczy³y w³adze indyjskie uznaj¹c, ¿e skoro Air India lata do Frankfurtu tylko raz w tygodniu, to i Lufthansa powinna lataæ rzadziej, bo i tak jest zbyt ma³o pasa¿erów.

Lufthansa i Air India s¹ cz³onkami tego samego sojuszu lotniczego, Star Alliance.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again