Poland

Lubnauer: W grupie zero ludzie umownie nazywani medykami

Koalicja Obywatelska

Katarzyna Lubnauer

tv.rp.pl

- Mam wra¿enie, ¿e decyzja o dopisaniu do grupy „1” prokuratorów i s³u¿b mundurowych jest spowodowana lobbingiem Ministerstwa Sprawiedliwoœci i Ministerstwa Obrony – stwierdzi³a Katarzyna Lubanuer, pos³anka Nowoczesnej, w rozmowie z Micha³em Kolanko.

Lubnauer, pos³anka klubu Koalicji Obywatelskiej, by³a liderka Nowoczesnej, skomentowa³a kszta³t programu szczepieñ w Polsce.

- Grupa zero zosta³a Ÿle skonstruowana. Po pierwsze zdecydowano siê na szczepienie tych ludzi, których umownie nazwano medykami. Na ca³ym œwiecie do medyków, którzy s¹ szczepieni na samym pocz¹tku, zalicza siê te osoby, które maj¹ bezpoœredni kontakt z pacjentem. To s¹ lekarze, pielêgniarki, personel pomocniczy oraz ratownicy medyczni. U nas zdecydowano, ¿e grupy zero nale¿y ca³a administracja szpitala, administracja i nauczyciele akademii medycznych, a nawet pracownicy hurtowni medycznych. Nagle okaza³o siê, ¿e grupa zero w Polsce, to milion osób. W tej chwili mamy wyszczepialnoœæ na poziomie œredniej europejskiej, ale równoczeœnie jesteœmy jedynym krajem, który przy tak du¿ej wyszczepialnioœci nie szczepi jeszcze seniorów – stwierdzi³a pos³anka Nowoczesnej.     

Katarzyna Lubnauer odnios³a siê równie¿ szerzej do tego jak powinna byæ skonstruowana grupa szczepiona w etapie pierwszym.

- Z grupy pierwszej powinno siê wyrzuciæ wszystkich, którzy nie musz¹ w niej byæ. Mam na myœli s³u¿by mundurowe i prokuratorów - a dojœæ do tej grupy powinny osoby z niepe³nosprawnoœciami, poniewa¿ s¹ one bardziej nara¿one ze wzglêdu na na powik³ania. Do grupy pierwszej powinno dopisaæ siê równie¿ opiekunów osób z niepe³nosprawnoœciami. Zasada jest prosta – patrzymy obiektywnie, a nie przez pryzmat lobbingu. Mam wra¿enie, ¿e decyzja o dopisaniu do tej grupy prokuratorów i s³u¿b mundurowych jest spowodowana  lobbingiem Ministerstwa Sprawiedliwoœci i Ministerstwa Obrony, a nie wzglêdami bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa jako ca³oœci – oceni³a polityk Nowoczesnej. 

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar