Poland

Lubimy porównywać oferty polis

Wybieraj¹c ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe, siêgamy po rozwi¹zania proste i pewne, czyli takie, które daj¹ gwarancjê pokrycia szkód – wynika z raportu firmy Deloitte.

Firma Deloitte zbada³a potrzeby klientów sektora ubezpieczeñ komunikacyjnych i mieszkaniowych. Przepyta³a w tej sprawie 8 tys. osób z oœmiu krajów: Australii, Kanady, Chin, Niemiec, W³och, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Okaza³o siê, ¿e klienci firm ubezpieczeniowych najbardziej ceni¹ prostotê produktów i us³ug.

Najwiêcej, bo 29 proc., badanych wybra³oby podstawow¹ wersjê ubezpieczenia, czyli polisê gwarantuj¹c¹ pe³n¹ ochronê nieruchomoœci, której cena opiera siê na wartoœci, lokalizacji i cechach budynku, a tak¿e wczeœniejszej historii ubezpieczeniowej klienta. W przypadku zakupu ubezpieczenia domu podstawowa wersja produktu jest pierwszym wyborem we wszystkich badanych krajach oprócz Chin. Po ten rodzaj najchêtniej siêgaj¹ Brytyjczycy (43 proc.), Niemcy (34 proc.) i Amerykanie (33 proc.).

Podstawowy wariant polisy jest najpopularniejszy tak¿e przy wyborze ubezpieczenia komunikacyjnego. Najczêœciej wybieraj¹ go Brytyjczycy (41 proc.), Niemcy (38 proc.) i Amerykanie (33 proc.).

Wspó³czesny klient du¿¹ wagê przyk³ada do poufnoœci swoich danych. Globalnie tylko 54 proc. badanych zdecydowa³oby siê podzieliæ swoj¹ histori¹ kredytow¹ z ubezpieczycielem w zamian za ni¿sz¹ sk³adkê czy produkt dopasowany do ich potrzeb. Mniej w¹tpliwoœci respondenci mieliby w przypadku dzielenia siê informacjami na temat u¿ytkowania samochodu, zw³aszcza w zamian za zmniejszenie kosztu ubezpieczenia.

Z raportu wynika, ¿e konsumenci stale porównuj¹ oferty polis dostêpnych na rynku. W ostatnim roku jedna czwarta posiadaczy ubezpieczenia komunikacyjnego i jedna pi¹ta z ubezpieczeniem nieruchomoœci zmieni³a dostawcê.

– Oznacza to, ¿e firmy musz¹ stale monitorowaæ swoje otoczenie biznesowe, ale równie¿ zmienne nawyki konsumenckie – komentuje Marcin Piskorski, partner, lider sektora ubezpieczeniowego w Deloitte Polska. – Klienci na ca³ym œwiecie, tak¿e w Polsce, chc¹ byæ pewni, ¿e wybrana przez nich oferta zapewni im maksymalny mo¿liwy zakres ochrony za konkurencyjn¹ cenê – dodaje.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe