Poland

Louis Vuitton mówi: dość przemocy domowej. I zaczyna działać

Sklep Louis Vuitton Berlin

Sklep Louis Vuitton w Berlinie

Fot: Steffen Zahn from Berlin, Germany, CC BY 2.0/Wikimedia Commons

Koncern LVMH, w³aœciciel miêdzy innymi marki Louis Vuitton, zap³aci za wynajêcie hoteli dla kobiet, które pad³y ofiar¹ przemocy domowej. Globalna kampania ONZ poœwiêcona temu problemowi trwa do 10 grudnia.

Od wybuchu pandemii na ca³ym œwiecie roœnie liczba przypadków przemocy domowej, której ofiarami padaj¹ kobiety. Zjawisko sta³o siê tak powszechne, ¿e ONZ okreœli³a je mianem „niewidocznej pandemii”; wed³ug danych organizacji co trzecia kobieta pada w ¿yciu ofiar¹ przemocy fizycznej lub seksualnej.

Louis Vuitton przeciwko przemocy domowej

25 listopada, kiedy obchodzony by³ Miêdzynarodowy Dzieñ Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, agencja ONZ Kobiety zaapelowa³a o wspólne dzia³anie na rzecz powstrzymania epidemii.

O wsparcie do francuskich przedsiêbiorstw zaapelowa³a tak¿e Elisabeth Moreno, francuska minister ds. równouprawnienia. Na apel odpowiedzia³ miêdzy innymi koncern LVMH. Najwiêkszy na œwiecie, pod wzglêdem dochodów, koncern produkuj¹cy towary luksusowe op³aci 1000 noclegów w hotelach dla organizacji Fondation des Femmes. To umo¿liwi zakwaterowanie w nag³ych wypadkach kobiet i dzieci, które pad³y ofiarami przemocy domowej.

W komunikacie LVMH deklaruje poparcie dla walki z przemoc¹ domow¹, przypominaj¹c, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ (trzy czwarte) z 163 000 pracowników firmy to kobiety. S¹ one te¿ grup¹ docelow¹ wiêkszoœci produktów oferowanych przez koncern. By walczyæ z nierównoœciami, 15 lat temu firma kierowana przez Bernarda Arnaulta powo³a³a do ¿ycia organizacjê EllesVMH, zajmuj¹c¹ siê sprawami spo³ecznymi i stymuluj¹c¹ zawodowy i osobisty rozwój zrzeszonych kobiet.

Walkê o ich prawa wspieraj¹ te¿ poszczególne firmy nale¿¹ce do spó³ki, w tym m.in. Sephora, Hennessy czy YSL Beauty, które w tym tygodniu zainicjowa³o program „Abuse is Not Love”. Inicjatywa zapewniæ wsparcie finansowe wsparcie dla badañ akademickich oraz zaplanowane do 2030 roku szkolenia dla dwóch milionów osób, poœwiêcone przemocy domowej. LVMH jest tak¿e g³ównym partnerem ubieg³orocznego filmu „Kobieta” w re¿yserii Anastasii Mikovej i Yanna Arthusa-Bertranda, który podejmuje temat przemocy wobec kobiet na ca³ym œwiecie.

Football news:

Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months