Poland

LOT ogranicza zimową siatkę. Gdzie nie polecimy?

Lotnictwo

Startuj¹cy samolot

Adobe Sock

Tak, jak inni przewoŸnicy europejscy, LOT tnie swoj¹ zimow¹ siatkê. Dla bran¿y jest w tej chwili jedno wielkie wyzwanie: jak przetrwaæ I kwarta³. W lutym polski przewoŸnik zamierza obs³ugiwaæ 20-30 proc. swojej siatki z 2020.

O¿ywienie podczas okresu œwi¹teczno-noworocznego by³o krótkotrwa³e. Pocz¹tek 2021 to okres, w którym bran¿a lotnicza dalej odnotowuje ogromne straty. Ze wzglêdu na przed³u¿aj¹ce siê obostrzenia w wielu krajach, a tak¿e nowe restrykcje nak³adane na pasa¿erów, popyt na podró¿e lotnicze drastycznie spada. Np Rosja otworzy³a siê w³aœnie jedynie na po³¹czenia z Finlandii, Kataru, Indii oraz Wietnamu. A g³ówne linie lotnicze w Europie, takie jak Lufthansa, Ryanair planuj¹ w tym roku lutow¹ siatkê na poziomie ok 20 proc. zesz³orocznej.

Na latanie do Polski jest w tej chwili bardzo ma³y popyt. Do 31 stycznia br. wszystkie osoby przylatuj¹ce do Polski z zagranicy musz¹ przejœæ obowi¹zkow¹ kwarantannê. Ponadto, ¿e wszystkich krajów, do których po³¹czenia wykonuje LOT tylko szeœæ nie wymaga od przylatuj¹cych Polaków okazania negatywnych wyników testu lub przejœcia kwarantanny. W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ w bran¿y i bie¿¹cych prognoz, W lutym LOT równie¿ dostosowuje skalê dzia³alnoœci do podobnego poziomu.

— W Europie ca³y czas jest ten sam problem: jest tyle granic i praktycznie tyle rodzajów ograniczeñ, ile krajów. Pasa¿erowie nie wiedz¹, czy warunki podró¿owania nie zmieni¹ siê podczas ich pobytu poza krajem ani jaki rodzaj testów bêd¹ musieli przeprowadziæ. To dlatego w³aœnie o wiele trudniej jest wype³niæ samoloty ni¿ w takich krajach, jak USA, czy Chiny, bo tam lata siê nie przekraczaj¹c granic — uwa¿a Mark Manduca, analityk Citigroup.

W tej sytuacji LOT podj¹³ decyzjê o tymczasowym zawieszeniu po³¹czeñ do Düsseldorfu, Luksemburga, Mediolanu i Wiednia na okres piêciu tygodni (w okresie od 25 stycznia do 28 lutego br.), oraz tras krajowych do Katowic i Poznania (od 1 lutego na okres 4 tygodni). W styczniu i lutym, dalsze ograniczenia czêstotliwoœci po³¹czeñ obejm¹ trasy z Warszawy do Wilna (z 11 do 7 czêstotliwoœci tygodniowo), Zurichu (z 8 do 5 rejsów tygodniowo), Sztokholmu (z 7 do 6 rejsów tygodniowo), Pary¿a, Amsterdamu i Kopenhagi (z 7 do 5 rejsów tygodniowo), Genewy i Bukaresztu (z 6 do 5 rejsów w tygodniu), Sofii (z 5 do 4 rejsów w tygodniu). Rejsy do Londynu bêd¹ wykonywane 3 razy w tygodniu, w zale¿noœci od sytuacji epidemicznej.

Jak informuje przewoŸnik, o wszystkich zmianach pasa¿erowie dowiaduj¹ siê na bie¿¹co. Pasa¿erom odwo³anych rejsów oferuje miêdzy innymi wybór nowej daty lotu, zamianê wartoœci biletu na voucher, a tak¿e zwrot pieniêdzy po wype³nieniu wniosku o zwrot. Wa¿noœæ wszystkich voucherów LOT-u, tak¿e dokumentów wystawionych pomiêdzy marcem a paŸdziernikiem 2021, wynosi teraz 24 miesi¹ce.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)