Poland

LOT ogranicza na zimę kierunki. Za mały popyt

Duesseldorf, Luksemburg, Mediolan i Wiedeñ – do tych miast LOT nie bêdzie lata³ od 25 do 28 stycznia.

PrzewoŸnik zawiesi³ na cztery dni loty do Duesseldorfu, Luksemburga, Mediolanu i Wiednia. Oprócz tego skresli³ od 1 lutego z rozk³adu lotów na cztery tygodnie po³¹czeñ krajowych do Katowic i Poznania.

Jak informuje w komunikacie, w styczniu i lutym ograniczy liczby rejsów na trasach z Warszawy do Wilna (z 11 do 7 tygodniowo), Zurychu (z 8 do 5 rejsów tygodniowo), Sztokholmu (z 7 do 6 rejsów tygodniowo), Pary¿a, Amsterdamu, Kopenhagi (z 7 do 5 rejsów tygodniowo), Genewy, Bukaresztu (z 6 do 5 rejsów w tygodniu), Sofii (z 5 do 4 rejsów w tygodniu).

Rejsy z Warszawy na lotnisko Londyn-Heathrow bêd¹ siê od 22 do 28 stycznia odbywaæ tylko trzy razy w tygodniu – w œrody, pi¹tki i niedziele. LOT zastrzega, ¿e bêdzie reagowa³ na po³¹czenia na tej trasie w zale¿noœci od sytuacji epidemicznej.

„Pasa¿erom odwo³anych rejsów oferujemy miêdzy innymi wybór nowej daty lotu, zamianê wartoœci biletu na voucher, a tak¿e zg³oszenie wniosku o zwrot. Maj¹c na uwadze komfort pasa¿erów, wyd³u¿yliœmy wa¿noœæ wszystkich voucherów LOT-u, tak¿e dokumentów wystawionych pomiêdzy marcem a paŸdziernikiem ub. roku, do 24 miesiêcy” – zapewnia linia lotnicza.

Kasowanie i zawieszanie lotów wynika z sytuacji pandemicznej – ograniczenia w poruszaniu siê po Europie narzucone rygorami lockdownów przez poszczególne kraje (obowi¹zek przejœcia kwarantanny przez podró¿nych) zniechêcaj¹ do podró¿owania. W lutym polski przewoŸnik zamierza obs³ugiwaæ 20-30 procent swojej siatki z pocz¹tku roku 2020. Podobnie reaguj¹ g³ówne linie lotnicze w Europie, Lufthansa i Ryanair planuj¹ w tym roku lutow¹ siatkê na poziomie oko³o 20 procent zesz³orocznej.

Football news:

Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year