Poland

LOT: Likwidujemy 300 miejsc pracy

Na mocy porozumienia ze zwi¹zkami zawodowymi pracê w Locie straci najwy¿ej 300 pracowników, z czego oko³o po³owa odejdzie w pierwszych dwóch kwarta³ach. W ci¹gu nastêpnych dwóch lat z firm¹ po¿egna siê kolejne 150 osób.

Polskie Linie Lotnicze LOT podpisa³y porozumienie w sprawie zwolnieñ ze wszystkimi zwi¹zkami zawodowymi – podaje w komunikacie biuro prasowe przewoŸnika.

LOT zatrudnia obecnie oko³o 8 tysiêcy pracowników – bezpoœrednio i w zwi¹zanych z nim spó³kach serwisowo-obs³ugowych. Na mocy porozumienia pracê straci najwy¿ej 300 pracowników, z czego oko³o po³owa odejdzie w pierwszych dwóch kwarta³ach. W ci¹gu kolejnych dwóch lat ze spó³k¹ po¿egna siê oko³o 150 osób, które osi¹gn¹ w tym czasie wiek emerytalny.

– Dziêkujê zwi¹zkom zawodowym za konstruktywn¹ wspó³pracê i osi¹gniête porozumienie. Rozstanie z niektórymi  pracownikami to jedna z najtrudniejszych decyzji realizowanych przeze mnie jako mened¿era. Jest ona niezbêdna, by uchroniæ wiêkszoœæ zespo³u i zapewniæ stabilizacjê PLL LOT – mówi prezes LOT-u Rafa³ Milczarski, cytowany w komunikacie.

Dostosowanie zatrudnienia do pocovidowego rynku wymusi³y zatwierdzone przez Komisjê Europejsk¹ i uwarunkowane unijnymi przepisami zasady pomocy publicznej – wyjaœnia LOT. Spó³ka musi osi¹gn¹æ efektywnoœæ ekonomiczn¹, co w obecnej sytuacji wi¹¿e siê z optymalizacj¹ dzia³alnoœci. Relatywnie niewielkie ograniczenie zespo³u mo¿liwe jest dziêki oszczêdnoœciom poczynionym przez LOT w innych obszarach, przede wszystkim w kosztach leasingu samolotów.

Porozumienie przewiduje mo¿liwoœæ dobrowolnego zg³aszania siê pracowników chc¹cych odejœæ ze spó³ki, w tym tych, którzy w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat osi¹gn¹ wiek emerytalny. Nastêpnie firma zwolni osoby dobrane na podstawie „transparentnych i obiektywnych kryteriów”. Dla tych pracowników przewoŸnik przewidzia³ dodatkowe œwiadczenia i dzia³ania aktywizuj¹ce, które pomog¹ odnaleŸæ siê na rynku pracy.

W ci¹gu ostatnich piêciu lat ponad dwukrotnie zwiêkszy³a siê liczba pasa¿erów przewiezionych przez LOT, z 4,3 miliona w 2015 roku do 10,4 miliona w 2019 roku. Dwukrotnie wzros³a te¿ liczba samolotów, z 39 do 80. Przychody w 2019 roku wynios³y niemal 7,4 miliarda z³otych, podczas gdy w 2015 roku by³y to 3 miliardy.

2020 by³ najgorszym rokiem w historii œwiatowego lotnictwa. Wed³ug prognoz IATA bran¿a lotnicza bêdzie odczuwaæ skutki pandemii jeszcze przez wiele lat, a poziom ruchu lotniczego z 2019 roku nie powróci wczeœniej ni¿ za cztery lata. W tym roku liczba pasa¿erów bêdzie o 38 procent mniejsza ni¿ w 2019 roku. Szacuje siê, ¿e globalne straty bran¿y lotniczej netto wynios¹ 118 miliardów dolarów w 2020 roku i 38 miliardów dolarów w 2021. Wed³ug IATA w ubieg³ym roku zatrudnienie w bran¿y zmniejszy³o siê o 35,5 procent.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7