Poland

Los Angeles: Rośnie śmiertelność chorych na COVID w szpitalach

Kobiety w maskach w Los Angeles

AFP

W hrabstwie Los Angeles od listopada - jak wynika z danych tamtejszego Departamentu S³u¿by Zdrowia (LADHS) - prawdopodobieñstwo zgonu chorego na COVID-19, który zostanie hospitalizowany, wzros³o do 23 proc. Tymczasem miêdzy wrzeœniem a listopadem odsetek ten wynosi³ 12 procent.

LADHS w swoim komunikacie pisze, ¿e liczby te wskazuj¹ na "zaostrzenie przebiegu choroby u hospitalizowanych pacjentów" pomimo udoskonalania terapii chorych na COVID-19.

Zdaniem Christiny Ghaly, dyrektor LADHS, liczby te nie musz¹ jednak œwiadczyæ, ¿e opieka w szpitalach siê pogorszy³a lub ¿e wirus sta³ siê bardziej zjadliwy. Ghaly t³umaczy, ¿e jest to prawdopodobnie efekt tego i¿ - wraz ze wzrostem liczby wykrywanych zaka¿eñ - szpitale dokonuj¹ wiêkszej selekcji osób chorych na COVID-19 w przypadku których podejmuj¹ leczenie szpitalne. - Innymi s³owy (...) przyjmuj¹ tylko pacjentów w stanie krytycznym - doda³a.

W ci¹gu doby w hrabstwie Los Angeles zmar³o 262 chorych na COVID-19. £¹cznie na terenie hrabstwa zmar³o 14 384 zaka¿onych. Liczba zaka¿eñ wykrytych w hrabstwie przekroczy³a milion.

Football news:

Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17
Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt
Ramos will extend his contract with Real Madrid until 2023. Salary - 12 million euros
Ronald Koeman: The Barca coach is always under a lot of pressure. I know how everything works when you don't win