Poland

Londyn: Wesele na 400 gości. Organizator zapłaci wysoką karę

Londyñska policja rozbi³a wesele, na które zaproszono 400 goœci. W zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa w kraju ograniczono dopuszczaln¹ liczbê prywatnych zgromadzeñ do szeœciu osób. Organizator wydarzenia prawdopodobnie zap³aci wysok¹ grzywnê.

Brytyjska policja poinformowa³a o rozbiciu wesela, które odbywa³o siê w Stamford Hill w pó³nocnym Londynie. W budynku, w którym organizowano wydarzenie by³y zas³oniête okna, aby nikt nie móg³ zajrzeæ do œrodka. Za zaproszenie oko³o 400 osób organizator mo¿e zostaæ ukarany grzywn¹ w wysokoœci do 10 tys. funtów.

- To ca³kowicie niedopuszczalne naruszenie prawa - powiedzia³ funkcjonariusz policji Marcus Barnett. - Ludzie w ca³ym kraju ponosz¹ straty, odwo³uj¹c lub odk³adaj¹c swoje œluby i inne uroczystoœci. Nie ma usprawiedliwienia dla tego typu zachowañ - doda³.

Œlub odby³ siê w szkole œredniej dla dziewcz¹t Yesodey Hatorah. To placówka ¿ydowska po³o¿ona w dzielnicy Stamford Hill w londyñskiej dzielnicy Hackney. Szko³a s³u¿y przede wszystkim spo³ecznoœci ¿ydowskiej Charedi w Stamford Hill.

„Jesteœmy absolutnie przera¿eni tym wydarzeniem i potêpiamy je w mo¿liwie najostrzejszych s³owach” - podkreœlili w oœwiadczeniu przedstawiciele szko³y. Jak dodano, wydarzenie zaplanowa³ organizator zewnêtrzny, a placówka nie wiedzia³a o jego organizacji i liczbie goœci.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7