Poland

Łódzki mariaż kultury i biznesu

Wywiady

Kultura daje mo¿liwoœæ kupienia nieœmiertelnoœci – mówi¹ Micha³ Haze, przedsiêbiorca, prezes Fundacji LodzArte, i Krzysztof Dudek, dyrektor inLodz21.

Materia³ powsta³ we wspó³pracy z InLodz21

Coraz wiêcej mówi siê o spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Pañstwo chc¹ zwróciæ uwagê na jego odpowiedzialnoœæ kulturaln¹. Trzeba o tym specjalnie przypominaæ? Mog³oby siê wydawaæ, ¿e zawiera siê ju¿ w tej pierwszej.

Micha³ Haze: I tak, i nie... Termin CSR ma co prawda bardzo szerokie konotacje, ale firmy koncentruj¹ siê na poprawie warunków ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci, dzia³aniach proekologicznych czy zrównowa¿onym rozwoju. Kultura schodzi na plan dalszy – trzeba wiêc zwróciæ uwagê, ¿e jest nie tylko wa¿na jako element ¿ycia spo³ecznego, ale te¿ mo¿e byæ motorem kreatywnoœci. Obok nauki jest katalizatorem – jak¿e wa¿nego przecie¿ dla biznesu – rozwoju intelektualnego spo³eczeñstw i zasobów ludzkich, bez których firmy nie mog¹ istnieæ. Niby wiemy o tym – ale wspieranie kultury nie jest tak oczywiste dla biznesu jak inwestowanie w badania.

Sk¹d pomys³ na Tydzieñ Odpowiedzialnoœci Kulturalnej Biznesu?

Krzysztof Dudek: Prywatni przedsiêbiorcy s¹ twórcami bezprecedensowego skoku cywilizacyjnego kraju. Niestety, kompletnie pominêli kulturê, która w Polsce praktycznie opiera siê na mecenacie pañstwa i samorz¹dów. Po 1989 r. nie uda³o siê stworzyæ sta³ej platformy wspó³pracy kultury i biznesu. Podczas Kongresu Kultury w 2009 r. w³aœciwie nie mówi³o siê o prywatnym mecenacie. Dopiero wspó³praca z ³ódzkim samorz¹dem gospodarczym by³a prze³omem. Przedsiêbiorcy nie tylko wsparli finansowo produkcjê spektakli (na zasadzie koprodukcji z ustalon¹ stop¹ zwrotu), ale te¿ uczestniczyli w wyborze tytu³u, spotykali siê z twórcami. To wzorcowa wspó³praca. Czas podzieliæ siê dobrymi praktykami. Przedsiêbiorcy s¹ przecie¿ jednym z najwa¿niejszych podmiotów ¿ycia spo³ecznego. Nie mog¹ d³u¿ej pomijaæ kultury. Wejœcie prywatnych œrodków do kultury to te¿ poszerzenie pola wolnoœci artystycznej, uniezale¿nienie siê od aktualnych kaprysów w³adzy. My, ludzie kultury (szczególnie mened¿erowie), potrzebujemy te¿ doœwiadczenia biznesowego w zarz¹dzeniu, opracowaniu biznesplanów, tworzeniu sieci. Polscy przedsiêbiorcy to te¿ ludzie, którzy pokazali, jak realizowaæ marzenia.

Jakie ma byæ g³ówne przes³anie Tygodnia?

K.D.: Czêsto przypominam postaæ Andrew Carnegie, multimilionera, którego maj¹tek w przeliczeniu na wspó³czesn¹ walutê by³by najwiêkszy na œwiecie. Ale w ludzkiej pamiêci pozosta³ on jako fundator Carnegie Hall, wartej nieca³e 2 proc. jego maj¹tku. Kultura daje mo¿liwoœæ kupienia nieœmiertelnoœci. Jednak we wspó³pracy kultury i biznesu chodzi nie tylko o presti¿. Musimy zmieniæ nastawienie obu œrodowisk. Ludzie kultury podchodz¹ do biznesu na zasadzie: „daj kasê i spadaj", biznes zaœ traktuje ludzi kultury i ich twórczoœæ jako coœ bez wartoœci, w najlepszym razie ozdobê. A przecie¿ kultura to Ÿród³o kreatywnoœci, ta zaœ tworzy innowacyjnoœæ, a ta z kolei w po³¹czeniu z kapita³em tworzy rozwój i dobrobyt. W pandemii przedsiêbiorcy potrzebuj¹ te¿ niestandardowych pomys³ów, a takie maj¹ ludzie kultury. W czasie Tygodnia bêdziemy jako kultura g³oœno krzyczeæ: „ChodŸcie z nami. Jesteœcie nam bardzo potrzebni!". Razem zmienimy œwiat na lepsze.

Jakie nowe obszary, wykraczaj¹ce poza sponsoring, mo¿e panów zdaniem obj¹æ wspó³praca liderów biznesu i ludzi kultury?

M.H.: Klasyczny sponsoring to domena raczej du¿ych graczy i du¿ych wydarzeñ kulturalnych. Cierpi¹ na tym, czêsto bardzo wartoœciowe, ale bardziej niszowe lub lokalne dzia³ania artystyczne i kulturalne. Z kolei mniejszych firm nie staæ na wielkie bud¿ety. Z tego powodu m.in. powsta³a Fundacja LodzArte – jako platforma wspó³finansowania kultury lokalnej przez MŒP. To specyficznie rozumiany crowdfunding – nie anonimowy, ale buduj¹cy relacje i spo³ecznoœæ mecenasów z³o¿on¹ z mened¿erów i w³aœcicieli firm. Tworzymy wspólny fundusz i wspó³decydujemy o jego wydatkowaniu, a jako spo³ecznoœæ mecenasów bierzemy udzia³ w spotkaniach autorskich, spektaklach, wydarzeniach. Sfera kultury zyskuje z kolei nie tylko wsparcie, ale i trwale zaanga¿owanych œwiadomych odbiorców, a czasem doradców w kwestiach biznesowych. Sposobem dzia³ania naszej fundacji zaraziliœmy ju¿ przedsiêbiorców z Radomia, którzy powo³ali Fundacjê RadomArte. Rozmawiamy z kolejnymi miastami. Moim marzeniem jest, by fundacje prowadzone przez przedsiêbiorców powsta³y w ka¿dym wiêkszym mieœcie – a na koniec, byæ mo¿e, PolandArte skupiaj¹ca wszystkie inicjatywy lokalne i daj¹ca mo¿liwoœæ robienia rzeczy na wiêksz¹ skalê. I nie mówimy tu ju¿ tylko o partycypacji finansowej. Kolejn¹ drog¹ otwart¹ dla ka¿dego biznesu jest inwestowanie w kulturê – przechodzenie z pozycji stoj¹cego z boku darczyñcy do roli producenta.

K.D.: Mo¿na powiedzieæ, ¿e w³aœciwie sponsoring nas nie interesuje. Chcemy wci¹gaæ biznes w g³êbsz¹ wspó³pracê, wziêcie odpowiedzialnoœci za stronê artystyczn¹ przedsiêwziêcia. Dlatego jednym z wydarzeñ Tygodnia bêdzie „gie³da projektów kulturalnych", gdzie twórcy bêd¹ przedstawiæ pomys³y, a biznes bêdzie decydowa³, które wesprzeæ. Musimy te¿ podnosiæ kompetencje kulturowe biznesu, uwra¿liwiæ szczególnie na sztukê wspó³czesn¹. St¹d pomys³ na projekt „Firma – Galeria", polegaj¹cy na prezentacji w przestrzeni firm prac m³odych twórców potrzebuj¹cych wsparcia. Musimy te¿ edukowaæ œredni szczebel managementu korporacji, który odpowiada za miliardowe bud¿ety na reklamê, której poziom ur¹ga dobremu smakowi. A reklama mo¿e byæ przecie¿ ma³ym dzie³em sztuki.

Obecnie skupiamy siê przede wszystkim na aspektach zdrowotnych. Ale te¿ na tym, kiedy gospodarka zacznie powracaæ do w miarê normalnego funkcjonowania. O kulturze mówi siê mniej...

M.H.: Jeœli pozwolimy, by pandemia cofnê³a nas do dzia³añ najbardziej oczywistych, obronnych, zapewniaj¹cych byt tu i teraz, to bêdzie oznacza³o, ¿e wirus nas pokona³. To w³aœnie kultura jest jedn¹ z tych sfer, które najbardziej ucierpia³y – i dlatego tym bardziej teraz musimy j¹ wspieraæ. To jest w naszym wspólnym interesie – twórców i odbiorców.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17