Poland

Łódź pełna młodości

Teatr

PANDEMIJA, re¿. Agata Biziuk

Tobiasz Czo³piñski

S¹dz¹c po kilku pierwszych dniach trwaj¹cego w³aœnie w £odzi 38. Festiwalu Szkó³ Teatralnych, na przysz³oœæ polskiego aktorstwa mo¿na patrzeæ z optymizmem. Impreza zorganizowana przez ³ódzk¹ „Filmówkê” z determinacj¹ - po prostu wci¹ga. Z powodów pandemicznych widzowie zasiadaj¹ przed ekranami komputerów lub laptopów i po dwa spektakle prezentowane ka¿dego dnia mog¹ ogl¹daæ online przez 24 godziny. Mog¹ te¿ ³¹czyæ siê ze studiem festiwalowym prezentuj¹cym rozmowy z twórcami i wykonawcami poszczególnych spektakli.

Osiem pierwszych przedstawieñ pokazywanych od poniedzia³ku do czwartku doskonale wpisuje siê w czas, w który ¿yjemy. „Pandemia” Agaty Biziuk, zrealizowana ze studentami bia³ostockiej filii warszawskiej Akademii Teatralnej, nawi¹zuje wprost do sytuacji, w której znajdujemy siê od kilku miesiêcy. To interesuj¹cy zapis ¿ycia w tej sterylnej rzeczywistoœci, pozbawionej perspektyw, ¿ycia pe³nego strachu, frustracji, ale tak¿e absurdów. Festiwal zacz¹³ siê mocnym akcentem, bo spektaklem Agaty Dudy Gracz „Ustawienia ze œwiêtymi, czyli rozmowa obrazów” (warszawska AT).

Duda Gracz po raz kolejny zderza tu sacrum i profanum. Postanowi³a skonfrontowaæ, jak sama mówi, „dwudziestu bohaterów ¿ywotów, z jakiegoœ powodu uznanych za œwiêtych, z proz¹ ¿ycia”. W tym wspó³czesnym moralitecie mamy wiêc œwiêtych, para-œwiêtych, a czasem nawet pseudoœwiêtych. To niezwykle wa¿ny g³os na temat nie tylko naszej religijnoœci, ale te¿ k³amstwa i ob³udy, które obserwujemy na co dzieñ. Piêknych hase³, za którymi nie id¹ równie piêkne czyny. Opowieœæ o pustce, która otacza nas ka¿dego dnia. Ludziach, u których agresja czêsto wynika z kompleksów.

Ciekawym pomostem „miedzy dawnymi a nowymi laty” jest te¿ inscenizacja „Œwiêtej Joanny” G.B. Shawa, dokonana przez Monikê Strzêpkê ze studentami krakowskiej AST. Sceneria tej opowieœci jest doœæ zaskakuj¹ca, bo przypomina wspó³czesny akademik. (Na jednej ze œcian widoczna tabliczka: „Zakaz palenia na terenie obiektu”.) Postacie zaœ ¿yj¹ w œwiecie rodem z gier RPG. G³ówna bohaterka grana jest przez kilka studentek, dziêki czemu postaæ ta nabiera wymiaru uniwersalnego. Ewoluuje od dziewczyny prostej, wrêcz wulgarnej, poprzez szalon¹, by na koñcu staæ siê odpowiedzialn¹, szlachetn¹ i nieugiêt¹.  Strzêpka, podobnie jak Duda Gracz, znakomicie pracuje ze studentami, sprawiaj¹c, ¿e gdy wcielaj¹ siê w postacie historyczne, doskonale przekazuj¹ swoje wspó³czesne emocje.

Podobne uznanie nale¿y siê zreszt¹ Paw³owi Miœkiewiczowi, który tak¿e ze studentami krakowskiej AST zainscenizowa³ opowieœæ Doroty Mas³owskiej „Inni ludzie”. Mamy tu jak w pigu³ce œwiat wspó³czesny, œwiat pseudowartoœci, ludzi zagubionych, pozbawionych autentycznoœci, zawiedzionych w mi³oœci, ³atwo ulegaj¹cych g³oszonym ideom, ³atwym do przewidzenia schematom. Na tegorocznym festiwalu bêdzie te¿ okazja, by obejrzeæ drug¹ wersjê tej opowieœci, wyre¿yserowan¹ przez Macieja Stuhra.

Oprócz spektakli dramatycznych rywalizacja miedzy AT a AST obejmowa³a tak¿e przedstawienia muzyczne. Tu reprezentanci obu szkó³ wykazali siê znakomit¹ muzykalnoœci¹. Krakowski „Wood, czyli  nieznoœna lekkoœæ mikrofonu” w re¿yserii Anny Radwan to przetykana zabawnymi dialogami Jakuba Przebindowskiego opowieœæ o marzeniach m³odych aktorów bior¹cych udzia³ w castingu do musicalu, prezentuj¹cego wiele muzycznych hitów. Warszawska propozycja to przygotowany przez Wojciecha Koœcielniaka utwór „Przybysz”. Ten poemat muzyczny, zainspirowany komiksem Shauna Tana „The Arrival”, sta³ siê œwietnie zagran¹, zaœpiewan¹ i zatañczon¹ opowieœci¹ o têsknocie, potrzebie wolnoœci, tolerancji, a przede wszystkim bezgranicznej mi³oœci. W obu przypadkach mieliœmy do czynienia z artystami, którzy mog¹ byæ ozdob¹ teatru musicalowego. A mo¿e warto z nimi wystawiæ „Krakowiaków i górali” . Podzia³ na role by³by oczywisty.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017