Poland

Litewska marchewka dla firm z Białorusi

Wilno nie ustaje w zabiegach o bia³oruskich specjalistów. Firmy inwestuj¹ce na Litwie uzyskaj¹ ulgi w kwocie 1,5 mln euro. Ale s¹ warunki.

Nowelizacja ustawy o inwestycjach i zatrudnieniu, zg³oszona przez litewski resort gospodarki, przewiduje, ¿e bia³oruskie firmy, które zawar³y umowy inwestycyjne z litewskim rz¹dem, bêd¹ mog³y skorzystaæ z ulgowych regulacji, informuje agencja BNS.

Aby z tych przepisów skorzystaæ bia³oruskie firmy musz¹ zobowi¹zaæ siê do zainwestowania na Litwie co najmniej 1,448 mln euro; stworzyæ co najmniej 20 miejsc pracy i zap³aciæ swoim pracownikom co najmniej 1,5-krotnoœæ œredniego wynagrodzenia z tego litewskiego regionu, gdzie rozpoczn¹ dzia³alnoœæ.

Czytaj tak¿e: Gospodarka UE odbi³a. Najmniej straci³y Litwa i Polska

Z nowelizacji prawa inwestycyjnego wynika, ¿e ??firmom spe³niaj¹cym te kryteria bêd¹ przys³ugiwaæ nie tylko du¿e ulgi, ale te¿ bêdzie im ³atwiej przenosiæ pracowników z Bia³orusi na Litwê. Jeœli te zmiany zostan¹ uchwalone, to wszyscy Bia³orusini, którzy przyje¿d¿aj¹ do pracy w firmach bia³oruskich na Litwie, bêd¹ mogli ubiegaæ siê o zezwolenie na pobyt czasowy a tak¿e osiedliæ siê na Litwa ze swoimi rodzinami.

Urzêdy zatrudnienia nie bêd¹ oceniaæ kwalifikacji i doœwiadczenia zawodowego takich pracowników - bêdzie to pozostawione w gestii bia³oruskiego inwestora. Nie bêdzie te¿ oceniane, czy cz³onkowie rodziny zaspokajaj¹ potrzeby rynku pracy - bêd¹ mieli prawo do pracy na Litwie i otrzymaj¹ zezwolenie na pobyt na ten sam okres.

Ministerstwo Gospodarki ma nadziejê, ¿e zmiany zostan¹ rozpatrzone na wiosennym posiedzeniu parlamentu. Od sierpnia ubieg³ego roku, kiedy na Bia³orusi rozpoczê³y siê masowe protesty przeciwko samozwañczemu prezydentowi Aleksandrowi £ukaszence, a re¿im rozpocz¹³ masowe represje wobec protestuj¹cych, na Litwê przenios³o siê wiele bia³oruskich firm.

Wœród nich za³o¿ony przez Bia³orusinów w USA gigant technologii informatycznych Epam Systems, firma Wargaming, która stworzy³a popularn¹ grê World of Tanks, a tak¿e Flo Health, Coherent Solutions, Godel Technologies. Wed³ug Investuok Lietuvoje - rz¹dowa Agencji ds. Promocji inwestycji zagranicznych na Litwie, obecnie ponad 60 bia³oruskich firm przenosi swój biznes na Litwê lub rozwa¿a tak¹ mo¿liwoœæ.

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident