Poland

„Listy do M. 4” tylko w streamingu

materia³y prasowe

Film Patryka Yoki bêdzie mo¿na obejrzeæ wy³¹cznie w Player.pl.

Zdjêcia do „Listów do M.4” zaczê³y siê w styczniu 2020, jeszcze przed pandemi¹. Producenci zapowiadali wówczas premierê w dniu 4 listopada 2020. To by³ naturalny termin – w koñcu akcja kolejnych filmów toczy siê przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Druga fala zachorowañ na Covid-19 znów zamknê³a kina, wiêc producenci i dystrybutorzy z Kino Œwiata zdecydowali siê wprowadziæ film wy³¹cznie w Internecie. W Player.pl bêdzie go mo¿na ogl¹daæ od 1 lutego.

Polska komedia romantyczna „Listy do M” po raz pierwszy pojawi³a siê na ekranie w 2011 roku. Wyre¿yserowa³ j¹ Mitja Okorn, a w bohaterów prze¿ywaj¹cych ¿yciowe zawirowania w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wcielili siê wówczas m.in. Maciej Stuhr, Roma G¹siorowska, Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant  Wojciech Malajkat i Piotr Adamczyk.

Film, pogodny i bezpretensjonalny, odniós³ sukces i po czterech latach jego bohaterowie powrócili, tym razem re¿yserowani przez Macieja Dejczera. W 2017 kolejn¹ ods³onê „Listów do M.” przeniós³ na ekran Tomasz Konecki.

Re¿yserem czwartej czêœci jest Patrick Yoka. W rolach g³ównych powróc¹ Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat, Danuta Stenka, Borys Szyc, Magdalena Ró¿czka, Izabela Kuna. W czwartej czêœci do obsady do³¹czyli te¿ m.in. Magdalena Boczarska, Barbara Wrzesiñska, Cezary Pazura, Rafa³ Zawierucha.

„Listy do M.4” to kolejny polski film, który w czasie pandemii trafi bezpoœrednio do Internetu. Pierwszym by³ horror Bartosza Kowalskiego „W lesie dziœ nie zaœnie nikt”.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7