Poland

Liny, na których zawisł los prawicy

Jaros³aw Kaczyñski

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Pêkaj¹ liny, na których zawis³a polityka partii Prezesa. Pêkaj¹ bez opamiêtania, zmuszaj¹c Prawo i Sprawiedliwoœæ do manewrowania, nerwowych dyskusji, a przede wszystkim panicznych poszukiwañ, na czym by siê tu jeszcze zawiesiæ. Bo przecie¿ na czymœ trzeba. Jaki by³ oryginalny pomys³? W polityce wewnêtrznej postawmy na Koœció³ i transfery spo³eczne. W polityce zagranicznej na Wielk¹ Brytaniê i Donalda Trumpa.

Œwietnie pamiêtam wywiady ministra spraw zagranicznych za czasów Beaty Szyd³o, który zapewnia³, ¿e Zjednoczone Królestwo to pewny i wiarygodny partner. Dostatecznie konserwatywny i dystansuj¹cy siê wobec Unii, by wraz z nim konfrontowaæ zapêdy integracyjne wizj¹ Europy narodów. Sojuszowi na forum UE mia³ towarzyszyæ twardy sojusz PiS i torysów w Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Mia³ byæ przeciwwag¹ dla wszechmocnych „libera³ów" z EPL. Nie wysz³o. Cameron zagra³ va banque i zaproponowa³ referendum w sprawie wyjœcia Wielkiej Brytanii z Unii. W brytyjskich mediach rozpêta³o siê piek³o, a uwolniony demon podyktowa³ jednoznaczny werdykt: brexit. W jednej chwili ¿elazny sojusznik Prawa i Sprawiedliwoœci sta³ siê k³opotliwym obci¹¿eniem. Wobec braku sojuszników wagi ciê¿kiej partia Prezesa zorientowa³a siê wiêc na triumfuj¹cego po udanych wyborach Trumpa.

Protrumpizm rz¹dz¹cej prawicy przybiera³ czasem formy wrêcz kabaretow...

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)