Poland

Linie lotnicze wymyśliły sposób na podróże. LOT się dołączy?

Lotnictwo

Lotnisko Newark

AFP

Arabskie linie lotnicze Emirates wraz z Dubaju i Etihad z Abu Zabi jako pierwsze wprowadzaj¹ „paszporty pasa¿erów", czyli IATA Travel Pass. Dokument zosta³ wymyœlony w Genewie w Miêdzynarodowym Zrzeszeniu PrzewoŸników Powietrznych (IATA).

Zrzeszenie w³aœnie poinformowa³o, ¿e program jest testowany. W dokumencie, nazywanym roboczo „cyfrowym paszportem", który na razie bêdzie w formie aplikacji na smartfony bêd¹ zawarte wszystkie informacje dotycz¹ce zasad podró¿owania po œwiecie, m.in. gdzie wymagana jest kwarantanna (dla danej osoby), a gdzie wystarczy negatywny wynik testu.

Testowanie zacznie siê 1 kwietnia od pasa¿erów Emirates w Dubaju, gdzie bêd¹ przeprowadzane szybkie testy na wykrycie COVID-19, a pasa¿erowie bêd¹ przekazywali ich wyniki linii lotniczej. Jak t³umaczy³ w rozmowie z „Rzeczpospolit¹" wiceprezes IATA, Sebastian Mikosz IATA Travel Pass móg³ powstaæ dziêki wsparciu Organizacji Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i m.in WHO, Airports Council International, czyli organizacji lotnisk jak i IATA. Tam powsta³a grupa zadaniowa, która przygotowa³a rekomendacje t³umacz¹ce w przejrzyœcie przygotowanym dokumencie co dok³adnie trzeba zrobiæ, ¿eby bezpiecznie podró¿owaæ.

— Na pocz¹tku by³y to tylko rekomendacje, nic wiêcej. Aby przekonaæ kraje do ich wdro¿enia i otwierania granic uruchomiliœmy projekt Travel Pass. Nasze linie cz³onkowskie bêd¹ mia³y do dyspozycji w jednym miejscy aktualne wymogi sanitarne dla podró¿nych, bazê akceptowanych laboratoriów wykonuj¹cych wiarygodne testy stwierdzaj¹ce, ¿e dany pasa¿er mo¿e lataæ i potwierdzenie, ¿e wynik testu rzeczywiœcie ³¹czy siê z pasa¿erem. Te wszystkie dane wejd¹ w aplikacjê w³aœnie nazwan¹ Travel Pass, czyli coœ, co moglibyœmy nazwaæ swoistym „biologicznym boardingiem". Zaczêliœmy testy tego systemu, gdy¿ ma on byæ w pe³ni zintegrowany z systemami linii lotniczych. Dla pasa¿era oznacza to, ¿e na boardingu by³yby zaznaczone nie tylko numer rejsu, wyjœcia i fotela w samolocie, ale i informacje o spe³nieniu wymogów sanitarnych kraju, do którego siê udaje. To bardzo du¿y i trudny projekt, ale u³atwi spe³nienie, ci¹gle przecie¿ zmieniaj¹cych siê wymogów formalnych — t³umaczy³ Sebastian Mikosz.

IATA Travel Pass bêdzie obowi¹zywa³ na Bliskim Wschodzie, ale w sytuacji, gdy Emirates jest lini¹ globalna, dokument szybko siê „rozejdzie" po œwiecie. I mo¿e staæ siê globalnym dokumentem umo¿liwiaj¹cym restart lotnictwa cywilnego, nawet w warunkach, kiedy pandemia COVID-19 jeszcze nie wygaœnie.

Football news:

Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City