Poland

Linie lotnicze Emirates szczepią swoich pracowników

Grupa Emirates rozpoczê³a dziœ szczepienie kluczowych pracowników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Akcja szczepienia, zorganizowana we wspó³pracy z Urzêdem ds. Zdrowia Dubaju i Ministerstwem Zdrowia i Prewencji, rozpoczê³a siê dziœ rano – informuje w komunikacie biuro prasowe Emirates. W pierwszej kolejnoœci szczepionkê dostanie personel lotniczy pierwszej linii, w tym za³oga pok³adowa i kabinowa i inni pracownicy operacyjni.

W ramach programu Grupa Emirates zaszczepi pracowników preparatami firm Pfizer-BioNTech i Sinopharm. Aby u³atwiæ i przyspieszyæ proces, firma prowadzi szczepienia w ró¿nych miejscach w ca³ym kraju, 12 godzin dziennie i siedem dni w tygodni. Pracownicy Grupy Emirates, jak wszyscy obywatele i mieszkañcy ZEA, mog¹ te¿ zaszczepiæ siê za darmo w wyznaczonych przez rz¹d centrach medycznych i klinikach.

Emirates to jedna z pierwszych firm lotniczych na œwiecie, które zaoferowa³y swoim pracownikom mo¿liwoœæ zaszczepienia siê przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – czytamy w komunikacie.

Wed³ug danych firmy badawczej z Oksfordu Our World in Data Zjednoczone Emiraty Arabskie zajmuj¹ drugie miejsce na œwiecie pod wzglêdem liczby szczepieñ. Od wprowadzenia szczepionek w grudniu 2020 roku w ZEA zaszczepiono ponad 1,9 miliona osób, co odpowiada 19,04 dawki na 100 mieszkañców. ZEA s¹ na dobrej drodze do zaszczepienia ponad 50 procent populacji przed koñcem marca.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)