Poland

Linie chcą łatwiejszych przepisów o zwrocie za bilet

Europejscy przewoŸnicy ponowili apel do w³adz Unii o z³agodzenie przepisów o zwrocie kosztów podró¿nym, gdy unijny audytor i Komisja Europejska zaczê³y odrêbne sprawdzanie praw pasa¿erów i czy s¹ przestrzegane

Na pocz¹tku pandemii rok temu przewoŸnicy postulowali zawieszenie unijnych przepisów o zwrocie kosztów za odwo³ane loty, wydawali wówczas vouchery klientom, bo uziemiono setki tysiêcy po³¹czeñ.

Europejski Trybuna³ Obrachunkowy rozpocz¹³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce, czy Komisja Europejska chroni³a prawa podró¿nych albo tych, którzy zarezerwowali loty podczas kryzysu. Oceni te¿, czy kraje Unii wziê³y pod uwagê prawa pasa¿erów przyznaj¹c nadzwyczajn¹ pomoc publiczn¹ sektorom podró¿y i transportu — pisze Reuter. — Nasz audyt sprawdzi, czy prawa milionów podró¿nych w Unii nie by³y strat¹ uboczn¹ w walce o ratowanie linii lotniczych — powiedzia³a Annemie Turtelboom z Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego, który prowadzi ten audyt.

Bran¿owa organizacja Airlines for Europe reprezentuj¹ca najwiêksze linie uwa¿a, ¿e obecne przepisy nale¿y zmieniæ. W kwietniu 2020 rz¹dy 12 krajów zaapelowa³y do Komisji Europejskiej o zawieszenie przepisów zmuszaj¹cych przewoŸników bez gotówki do wyp³acania pe³nych zwrotów za odwo³ane loty zamiast wystawiania voucherów na podró¿e w przysz³oœci. „W interesie wszystkich jest te¿ przyjêcie przepisów dostosowanych do warunków kryzysu. Powinny dotyczyæ odroczenia zwrotu kosztów podró¿nym, kiedy kryzys zak³óca systematycznie podró¿e samolotami" — stwierdza komunikat tej organizacji.

Komisja Europejska poinformowa³a, ¿e sprawdza praktyki przewoŸników dotycz¹ce odwo³ywania lotów i zwrotu kosztów. Z pytaniami o to zwróci³o siê do niej Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC). „Oczekujemy, ¿e linie lotnicze w³aœciwie informuj¹ konsumentów o ich prawach, kiedy trzeba odwo³aæ lot i zapewniaj¹, ¿e wszyscy pasa¿erowie, którzy chc¹ zwrotu pieniêdzy, dostaj¹ je" — oœwiadczy³ w komunikacie komisarz ds. sprawiedliwoœci Didier Reynders.

Football news:

Perez on Super League: It wasn't hard to convince Laporte. This is for the future of Barcelona
Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements