Poland

Likwidacja OFE ma skutki w PIT i wprowadza nową daninę

Fiskus bêdzie móg³ monitorowaæ stan œrodków na nowo tworzonych indywidualnych kontach emerytalnych.

Likwidacja otwartych funduszy emerytalnych oznacza tak¿e pewne zmiany w ustawach podatkowych. I nie chodzi tu tylko o najbardziej nag³oœnion¹, jednorazow¹ 15-proc. daninê od zgromadzonych w nich pieniêdzy. Zmieni¹ siê równie¿ ustawy o podatkach dochodowych, a tak¿e o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stosowne nowele ustaw podatkowych zawarto w przyjêtym przez rz¹d we wtorek 2 marca projekcie ustawy przekszta³caj¹cej OFE w fundusze inwestycyjne. W ustawie o PIT przewidziano, ¿e wyp³aty emerytur i zwrotów œrodków z nowo tworzonych indywidualnych kont emerytalnych (IKE) bêd¹ traktowane jako przychody „z innych Ÿróde³". Ta grupa jest objêta podatkiem wed³ug skali, tj. stawek 17 i 32 proc.

Inaczej bêd¹ traktowane kwoty wyp³acane osobie wskazanej lub spadkobiercy po œmierci oszczêdzaj¹cego. Podobnie jak w przypadku dotychczasowych wyp³at z OFE w takich przypadkach bêd¹ one podlega³y zrycza³towanemu 19-proc. podatkowi dochodowemu (podobnie jak przy zyskach kapita³owych). Je¿eli jednak pieni¹dze zainwestowane w nowe konta bêd¹ przynosi³y zyski, to ustawa przyzna zwolnienie od takich dochodów.

Chocia¿ rz¹d deklaruje w oficjalnym komunikacie, ¿e reforma „gwarantuje prywatny charakter oszczêdnoœci na IKE", owa prywatnoœæ nie bêdzie pe³na. Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnicy urzêdów celno-skarbowych bêd¹ mogli za¿¹daæ na piœmie od funduszu prowadz¹cego IKE, by ten poinformowa³ ich, co siê dzieje na konkretnym koncie. Ma to dotyczyæ osoby oszczêdzaj¹cej na IKE, a tak¿e wp³aconych sk³adek oraz wyp³acanych œrodków.

Oko fiskusa nie bêdzie mog³o jednak w ten sposób kontrolowaæ œrodków wyodrêbnionych dla jednostek uczestnictwa funduszy, zbywanych osobom, które zawar³y umowê o dokonywanie dodatkowych wp³at na IKE.

Ustawa okreœli³a te¿, ¿e jednorazowe 15-proc. „zobowi¹zanie" (nie nazwano go podatkiem) przekszta³cenia OFE w IKE powstanie 3 stycznia 2022 r. Kwota tego „zobowi¹zania" ma byæ przekazana przez nowy specjalistyczny fundusz do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w dwóch transzach: 70 proc. kwoty do 11 lutego 2022 r., a pozosta³e 30 proc. do 28 paŸdziernika 2022 r.

Zmiany w ustawach podatkowych wejd¹ w ¿ycie wraz z likwidacj¹ OFE, tj. 28 stycznia 2022 r.

Etap legislacyjny: przekazany do Sejmu

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope