Poland

Liga Europy. Lech bez szans w Lizbonie

Po pora¿ce z Benfik¹ 0:4 Lech straci³ ju¿ szanse na awans do nastêpnej fazy Ligi Europy. Po¿egna³ siê w bardzo s³abym stylu, trac¹c przy okazji sporo sympatii, na jak¹ zapracowa³ wczeœniejszymi meczami.

Lechici chyba byli œwiadomi znikomoœci szans, skoro trener Dariusz ¯uraw wystawi³ sk³ad z kilkoma dotychczas rezerwowymi zawodnikami. Pedro Tiba zosta³ poobijany w ekstraklasie i w ogóle nie polecia³ do Portugalii. Djordje Ærnomarkoviæ nie móg³ graæ ze wzglêdu na kartki. ¯uraw zostawi³ na ³awce Jakuba Modera, Alana Czerwiñskiego, Thomasa Rogne, Daniego Ramireza, Jakuba Kamiñskiego i Mikaela Ishaka, czyli zawodników zwykle z pierwszej jedenastki.

Mo¿e dla trenera wa¿niejsze od pucharowego meczu ze s³ynnym przeciwnikiem s¹ punkty w przaœnej polskiej lidze. Kiedy traci siê szanse w Europie, zmieniaj¹ siê priorytety. Takie smutne ¿ycie.

Zastêpcy mieli okazjê sprawdziæ siê w starciu z Benfik¹ s³absz¹ ni¿ ta, któr¹ w paŸdzierniku ogl¹daliœmy w Poznaniu i te¿ w nie najsilniejszym sk³adzie. Ale wci¹¿ na tyle siln¹, ¿e Lech mia³ niewiele do powiedzenia. D³ugo dobrze siê broni³, nie stwarza³ jednak ¿adnego zagro¿enia. Rzadko zapuszcza³ siê nawet na po³owê Benfiki, nie mówi¹c o jej polu karnym.

Gospodarze w pierwszej po³owie dwa razy mocno i celnie strzelili na bramkê Filipa Bednarka. Uderzenie Pizziego z oko³o dziesiêciu metrów Polak obroni³. Przy strzale Jana Verthongena nie mia³ szans. Belg wykorzysta³ podanie z rzutu ro¿nego, wyskoczy³ wy¿ej ni¿ Bogdan Butko i Micha³ Skóraœ, którzy nawet nie wiedzieli gdzie jest Belg.

Trzy minuty póŸniej Lecha spotka³o drugie nieszczêœcie. Przy linii bocznej Nika Kaczarawa zosta³ sfaulowany przez Nicolasa Otamendiego. Argentyñski obroñca bardzo ostro zaatakowa³ Gruzina. Pod pozorem odebrania mu pi³ki tak zblokowa³ jego nogi, ¿e Kaczarawa opuœci³ boisko na noszach. Otamendiego nie spotka³a ¿adna kara.

Lechowi starczy³o si³ tylko na pierwsz¹ po³owê. W drugiej nie mia³ ju¿ nic do powiedzenia. Najpierw przyczyni³ siê do tego Filip Bednarek. Wznawiaj¹c grê poda³ do przeciwnika. Wystarczy³o kilka podañ bez reakcji poznaniaków i Darwin Nunez podwy¿szy³ na 2:0. Nim siê lechici ustawili, chwilê po rozpoczêciu gry od œrodka dali sobie ³atwo wbiæ trzeciego gola.

W 59. minucie ju¿ by³o po meczu. Trenerzy mogli przeprowadziæ zmiany, które w przypadku Lecha nic nie zmieni³y, mimo ¿e weszli gracze lepsi od tych, których Dariusz ¯uraw wystawi³ w wyjœciowej jedenastce. To ju¿ nie by³a dru¿yna, która potrafi³aby skonstruowaæ jak¹œ groŸn¹ akcjê. A poniewa¿ Portugalczycy te¿ nie forsowali tempa, ogl¹danie ostatniech 30 minut meczu trudno nazwaæ przyjemnoœci¹.

Niestety, sta³o siê zadoœæ tradycji i Lech znowu straci³ gola w koñcówce. W 89. minucie na 4:0 podwy¿szy³ Niemiec Julian Weigl, strza³em zza pola karnego. Nikt mu nie przeszkadza³. W dwóch spotkaniach z Benfik¹ Lech straci³ osiem bramek.

10 grudnia Lecha czeka ostatni mecz, z Rangersami w Poznaniu. Ju¿ tylko o honor i pieni¹dze za ewentualne punkty.

Liga Europy, grupa D - 5. kolejka


bramki: Verthongen 36, Darwin Nunez 57, Pizzi 58, Weigl 89
Benfica: Vlachodimos - Gilberto, Verthongen, Otamendi, Grimaldo - Pizzi (60, Waldschmidt), Gabriel, Rafa Silva (77, Cervi) - Chiquinho (60, Weigl), Everton (70, Pedrinho), Darwin Nunez (60, Seferoviæ)
Lech: Bednarek - Butko, Satka, Dejewski, Puchacz - Skóraœ (63, Czerwiñski), Marchwiñski (82, Moder), Awwad (63, Dani Ramirez), Muhar, Sykora (63, Krawieæ) - Kaczarawa (42, Ishak)

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017