Poland

Liga Europy. Dobry Lech, ale Benfica lepsza

Pi³ka no¿na

Mecz Lecha Poznañ z Benfik¹ Lizbona

lechpoznan.pl/fot. Przemys³aw Szyszka

Mimo pora¿ki takie mecze w wykonaniu polskich klubów chce siê ogl¹daæ.Przed spotkaniem ma³o kto dawa³ Lechowi jakiekolwiek szanse. Benfica odnios³a w lidze cztery zwyciêstwa z rzêdu, ma w sk³adzie reprezentantów kilku krajów, graczy rutynowanych, jak Belg Jan Verthongen czy Urugwajczyk Nicolas Otamendi i m³odych, maj¹cych opiniê wielkich talentów. Jak choæby 21-letni Urugwajczyk Darwin Nunez, wychowanek Penarolu Montevideo, kupiony we wrzeœniu przez Benfikê z Almerii za 24 mln euro. Dla polskiego klubu to s¹ pieni¹dze nieosi¹galne.

Benfica uzna³a, ¿e to dobry interes, a Urugwajczyk ju¿ na siebie zarabia. Strzeli³ w Poznaniu trzy bramki, ka¿d¹ w inny sposób. Dwie g³ow¹, jedn¹ z bliska, kiedy wydawa³o siê, ¿e ju¿ go Djordje Crnomarkoviæ zablokowa³.

Mimo, ¿e od pierwszych minut Benfica zdoby³a przewagê, lechici, zgodnie z zapowiedzi¹ trenera Dariusza ¯urawia, nie zamierzali ograniczaæ siê do obrony. Wprawdzie ju¿ od ósmej minuty, po przypadkowym i pechowym zagraniu rêk¹ przez Tomasza Dejewskiego Benfica po strzale Pizziego z karnego zdoby³a bramkê, ale sposobu gry obydwu dru¿yn to nie zmieni³o.

Lech mia³ rzut ro¿ny i wolny, Jakub Moder odda³ strza³, obroniony przez bramkarza, wreszcie akcja prawym skrzyd³em zakoñczy³a siê golem. Micha³ Skóraœ przepuœci³ prostopad³e podanie, ¿eby sêdzia nie odgwizda³ spalonego, Portugalczycy siê nie zorientowali, pi³kê przej¹³ Alan Czerwiñski i po jego podaniu Mikael Ishak z bliska pos³a³ pi³kê do siatki.

Akcji z obydwu stron by³o bardzo du¿o. Nikt siê nie broni³, dziêki czemu ogl¹daliœmy wiele urozmaiconych zagrañ,  strza³ów, rzutów ro¿nych i wolnych. Po jednym z rogów pi³ka po strzale Modera odbi³a siê od poprzeczki. Akcji Portugalczyków by³o wiêcej. Do nich nale¿a³a przewaga pod wzglêdem techniki i szybkoœci. Zmieniali pozycje, wyprzedzali lechitów w polu karnym, wreszcie w 42. minucie Darwin Nunez strzeli³ g³ow¹ bramkê po dok³adnym podaniu Gilberto z prawej strony. Urugwajczyk wyskoczy³ szybciej i wy¿ej ni¿ Dejewski.

Ale Dejewski z Crnomarkoviciem tworzyli parê œrodkowych obroñców pierwszy raz na tym poziomie rozgrywek. Thomas Rogne nie móg³ graæ z powodu kontuzji a Lubomir Satka - ¿ó³tych kartek. Linia obrony Lecha i tak dzielnie dawa³a sobie radê.

Druga po³owa zaczê³a siê od kolejnej akcji goœci, po której Crnomarkoviæ wybi³ pi³kê z linii bramkowej. Ale chwilê póŸniej po strzale Jakuba Kamiñskiego bramkarz Odysseas Vlachodimos odbi³ pi³kê przed siebie, a Ishak kopn¹³ j¹ do bramki.

Kiedy w 60. minucie Nunez wyprowadzi³ Benfikê na 3:2, trener ¯uraw zacz¹³ dokonywaæ zmian, po których Lech mia³ kilka kolejnych dobrych okazji na gola. Po akcji Filipa Marchwiñskiego bramkarz z trudem obroni³ bardzo ³adny strza³ Modera. Nika Kaczarawa, który zast¹pi³ Ishaka a¿ cztery razy wypracowa³ sobie dobre sytuacje.

Mecz by³ wyrównany, chocia¿ o wyniku zadecydowa³y wspomniane przewagi pi³karzy Benfiki: technika, szybkoœæ, wymiana pozycji. I kiedy Polacy, po kolejnej ataku w doliczonym czasie nie zd¹¿yli wróciæ na swoj¹ po³owê, ostatnia akcja Benfiki przynios³a jej gola, zdobytego g³ow¹ przez Nuneza z odleg³oœci jednego metra.

Mo¿na chwaliæ dru¿ynê nawet po pora¿ce. Wœród szesnastu zawodników Lecha, którzy wyst¹pili w tym meczu oœmiu to m³odzi Polacy, w wiêkszoœci wychowankowie klubu. Lech zagra³ najlepiej jak móg³, nie mia³ s³abych punktów. Tylko przeciwnik by³ lepszy.

Liga Europy - 1. kolejka


Bramki: Ishak 15, 48 - Pizzi 8-karny, Nunez 42, 60, 90.
Lech: Bednarek - Czerwiñski, Dejewski, Crnomarkoviæ, Puchacz (74, Krawieæ)- Skóraœ (0, Awwad), Moder, Dani Ramirez (67, Muhar), Tiba, Kamiñski (67, Marchwiñski) - Ishak (74, Kaczarawa)
Benfica: Vlachodimos - Gilberto, Otamendi, Verthongen, Grimaldo (67, Tavares) - Taarabt (61, Weigl), Gabriel, Pizzi (46, Rafa Silva) - Everton (87, Jardel), Darwin Nunez, Waldschmidt (62, Pedrinho)

Tabela grupy D:

1.   Benfica Lizbona 1 3 4-2
2.   Rangers Glasgow 1 3 2-0
3.   Lech Poznañ 1 0 2-4
4.   Standard Liege 1 0 0-2

Nastêpne mecze 29 paŸdziernika. Lech jedzie do Glasgow, a Benfica w Lizbonie zmierzy siê ze Standardem.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry