Poland

Liczba zakażonych pod respiratorami najwyższa od 21 stycznia

Od dziesiêciu dni nieprzerwanie roœnie liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów przebywaj¹cych w polskich szpitalach - ostatni raz taka sytuacja mia³a miejsce na prze³omie paŸdziernika i listopada. Liczba chorych na COVID-19 pod respiratorami przekroczy³a 1 500 - po raz pierwszy od 21 stycznia.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 14 538 osób - najwiêcej od 26 stycznia. Liczba pacjentów roœnie nieprzerwanie od dziesiêciu dni, w ci¹gu ostatniej doby wzros³a o 167. W ujêciu siedmiodniowym odnotowano wzrost liczby hospitalizowanych z COVID-19 wynosz¹cy 1 929.

O 116 wzros³a liczba istniej¹cych "covidowych" ³ó¿ek szpitalnych. Dla osób zaka¿onych koronawirusem pozosta³o 11 689 wolnych ³ó¿ek.

Czytaj tak¿e: Rzecznik MZ: Marchewka by³a na Krupówkach. Teraz musimy mieæ kij

Obecnie 1 503 osoby - o 57 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. Po raz ostatni liczba chorych na COVID-19 pod respiratorami wynosi³a ponad 1 500 21 stycznia.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³y 1 084 wolne respiratory.

Czytaj tak¿e: Wielkanoc "w pe³nych obostrzeniach"? G³os ministra zdrowia

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w niedzielê obecnie zasoby te wynosz¹ 26 227 ³ó¿ek i 2 587 respiratorów.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, w naszym kraju liczba osób objêtych kwarantann¹ z uwagi na koronawirusa spad³a o 12 tysiêcy i wynosi 179 565.

Od soboty liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 8,3 tys. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 1 422 829 zaka¿onych.

Football news:

Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues