Poland

Liczba ofiar Covid-19 przekroczyła dwa miliony

Pogrzeb ofiary Covid-19 w Zimbabwe

AFP

Wed³ug danych amerykañskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, który od pocz¹tku pandemii zbiera dane z ca³ego œwiata, ³¹czna liczba zgonów, spowodowanych Covid-19, przekroczy³a w pi¹tek dwa miliony.

Najwiêcej ofiar pandemii - prawie 390 tys. - zanotowano w Stanach Zjednoczonych. Z powodu Covid-19 ponad 207 tys. pacjentów zmar³o w Brazylii, prawie 152 tys. w Indiach i niemal 138 tys. w Meksyku. Najwiêcej zgonów w Europie odnotowano natomiast w Wielkiej Brytanii (ponad 87 tys.), we W³oszech (ponad 81 tys.) i Francji (prawie 70 tys.).

32 844 zgonów w Polsce to 16. najwy¿sza liczba ofiar Covid-19 na œwiecie.

Pierwsze sto ofiar pandemii, która swój pocz¹tek mia³a w chiñskim Wuhan, potwierdzono ju¿ w styczniu zesz³ego roku. W lutym zgonów by³o ju¿ tysi¹c a w marcu - 10 tys. W kolejnym miesi¹cu zanotowano stutysiêczny zgon, spowodowany Covid-19, a milion ofiar Uniwersytet Johnsa Hopkinsa potwierdzi³ pod koniec wrzeœnia. to oznacza, ¿e pandemia zbiera coraz wiêksze ¿niwo - pierwszy milion ofiar poch³onê³a w ci¹gu ok. dziewiêciu miesiêcy, drugi - w nieca³e cztery.

Liczba potwierdzonych przypadków zaka¿eñ powoli zbli¿a siê do 100 milionów, przy czym najwiêksz¹ liczbê odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Brazylii.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7