Poland

Liczba chorych na COVID pod respiratorami rośnie od tygodnia

£ó¿ko szpitalne z respiratorem

Fotorzepa, Piotr Guzik

O ponad 300 w polskich szpitalach wzros³a w ci¹gu doby liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów, wiêcej jest te¿ hospitalizowanych w stanie ciê¿kim - poda³o Ministerstwo Zdrowia. Liczba zaka¿onych w polskich szpitalach roœnie 16 dzieñ z rzêdu, a liczba chorych na COVID-19 pod respiratorami roœnie od tygodnia.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 16 725 osób - najwiêcej od 12 stycznia. Od pi¹tku liczba pacjentów wzros³a o 302. W ujêciu siedmiodniowym odnotowano wzrost liczby hospitalizowanych z COVID-19 wynosz¹cy 2 354.

O 301 wzros³a liczba istniej¹cych "covidowych" ³ó¿ek szpitalnych. Dla osób zaka¿onych koronawirusem pozosta³o 10 024 wolnych ³ó¿ek.

Czytaj tak¿e: Soœnierz: Nie zaleca³bym kolejnych lockdownów, nie za du¿o daj¹

Obecnie 1 716 osób - o 41 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu tygodnia liczba osób wymagaj¹cych respiratorów wzros³a o 270. Po raz ostatni liczba chorych na COVID-19 pod respiratorami by³a wy¿sza 18 grudnia.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 911 wolnych respiratorów.

Czytaj tak¿e: Odwo³ana dostawa AstraZeneki. Kuczmierowski o skandalu

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w sobotê, obecnie zasoby te wynosz¹ 26 749 ³ó¿ek i 2 627 respiratorów.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, w naszym kraju liczba osób objêtych kwarantann¹ z uwagi na koronawirusa wzros³a o 8,9  tys. i wynosi 243 583. Ostatni raz liczba objêtych kwarantann¹ by³a wy¿sza 9 grudnia, czyli przed 86 dniami.

Od pi¹tku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 12 tys. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 1 471 608 zaka¿onych.

Dowiedz siê wiêcej: Ograniczenie teleporad. Niedzielski: Czas przywracaæ normalne leczenie

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life