Poland

Lichocka: Termin ogłoszenia orzeczenia TK to przypadek

Lichocka przekonywa³a, ¿e termin, w którym Trybuna³ Konstytucyjny og³osi³ orzeczenie w sprawie, która na rozstrzygniêcie czeka³a od kilka lat, by³ "przypadkowy", a "to kiedy TK podejmuje dane orzeczenie i kiedy siê zbiera nie zale¿y od premiera, nie zale¿y od rz¹dz¹cych".

Przyzna³a jednak, ¿e moment, w którym orzeczenie zosta³o og³oszone, jest "niedobry".

Lichocka ostro skrytykowa³a protestuj¹ce na ulicach polskich - i nie tylko - miast t³umy przeciwne wyrokowi TK.

Choæ - jak twierdzi - rozumie emocje kobiet, to forma protestów, na jak¹ siê zdecydowa³y: bardzo wysoka agresja i brutalnoœæ, tak¿e jêzyka, jest dla niej nie do przyjêcia. uwa¿a te¿, ¿e kobiety protestuj¹, bo "s¹ w pewnym szoku": nagle okaza³o siê, ¿e obowi¹zuj¹cy od lat kompromis jest niezgodny z ustaw¹ zasadnicz¹.

Pos³anka partii rz¹dz¹cej jest przekonana, ¿e trzeba odró¿niæ emocje kobiet od celów politycznych "szefów tych manifestacji, którzy je organizuj¹".

- Tu s¹ ewidentne cele polityczne, których oni nie kryj¹. To s¹ jakieœ neokomunistyczne postulaty zniszczenia Koœcio³a i wielkie szczucie polityków PO podgrzewaj¹ce nastroje. Skrajnie nieodpowiedzialne - oceni³a Lichocka.

Podkreœli³a, ¿e trzeba znaleŸæ rozwi¹zanie, by masowe demonstracje nie doprowadzi³y do wzrostu zaka¿eñ. - Najwa¿niejsze, ¿ebyœmy nie doprowadzili do jeszcze wiêkszej tragedii, jeœli chodzi o pandemiê. Musimy zadbaæ o naszych seniorów i najs³abszych - podkreœli³a.

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group