Poland

Lewandowski: Za doping karać więzieniem

reporter

Dopingowicze zas³uguj¹ na najwy¿sze kary: nie tylko zwrot wszystkich nagród, ale tak¿e wiêzienie. Mo¿e wówczas przed wziêciem dopingu ktoœ pomyœli dwa razy – mówi lekkoatleta Marcin Lewandowski, medalista mistrzostw œwiata i Europy w biegach na 800 i 1500 m.

Plus Minus: Dobry biegacz musi lubiæ siê z bólem?

My, sportowcy, nie jesteœmy normalni. Masochista to trochê za du¿e s³owo, a na najwy¿szym poziomie trzeba siê z bólem oswoiæ. Wiadomo, ¿e ka¿dy sport jest ciê¿ki. Specyfika biegów polega jednak na tym, ¿e boli nie tylko trening, ale i start. Doprowadzamy organizmy do granic mo¿liwoœci. Czêsto zdarza siê, ¿e na mecie wymiotujemy albo ³api¹ nas skurcze ¿o³¹dka. Sam przed startem bojê siê nie tego, ¿e osi¹gnê s³abszy wynik, tylko w³aœnie bólu, bo wiem, co mnie czeka za chwilê. Cz³owiek przy zdrowych zmys³ach nigdy nie doprowadzi swojego organizmu do takiego poziomu zmêczenia, ¿eby po wysi³ku wymiotowaæ. Jesteœmy inni, specyficzni. Nie ka¿dy tak mo¿e, nie ka¿dy potrafi tyle wycierpieæ i mo¿e w³aœnie dlatego nie ka¿dy jest mistrzem.

Po ilu metrach zaczyna boleæ?

To zale¿y od poziomu wytrenowania. Pamiêtam czasy, kiedy rywalizowa³em na dystansie 1500 metrów, a pracowa³em pod k¹tem ...

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought