Poland

Leszek Mazur: Nie jestem obrażalski i w Radzie zostanę

Nie zrobi³em nic niezgodnego z prawem. Sytuacja w Radzie ju¿ od wielu miesiêcy by³a napiêta. Jak w ka¿dym wiêkszym gremium widaæ by³o podzia³y. Ale prze³omowy by³ grudzieñ 2020 r i zmiana Regulaminu Rady oraz publikacja protoko³ów z posiedzeñ komisji problemowych Rady - mówi "Rzeczpospolitej" sêdzia Leszek Mazur, który zosta³ odwo³any w czwartek z funkcji przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa.

W miniony czwartek w trakcie ostatniego posiedzenia Krajowej Rady S¹downictwa pojawi³ siê wniosek o odwo³anie Pana z funkcji przewodnicz¹cego KRS. Rano uzupe³niono porz¹dek obrad m.in o ten wniosek. Spodziewa³ siê pan tego?

Leszek Mazur (sêdzia, by³y przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa): Tak, liczy³em siê z tym.

Jaki by³ powód odwo³ania?

Oficjalnie - utrata zaufania do mnie jako przewodnicz¹cego.

Jeszcze przed g³osowaniem zosta³ pan poproszony o z³o¿enie wyjaœnieñ. Nie broni³ siê pan specjalnie przed tym co mia³o nast¹piæ.

Bo nie widzia³em powodu by siê broniæ. Przedstawi³em swoj¹ wersjê i uzasadnienie.

Czym pan tak zalaz³ za skórê cz³onkom Rady, ¿e g³osami - 13 osób za - odwo³ali Pana z funkcji przewodnicz¹cego?

Nie zrobi³em nic niezgodnego z prawem. Sytuacja w Radzie ju¿ od wielu miesiêcy by³a napiêta. Jak w ka¿dym wiêkszym gremium widaæ by³o podzia³y. Ale prze³omowy by³ grudzieñ 2020 r i zmiana Regulaminu Rady oraz publikacja protoko³ów z posiedzeñ komisji problemowych Rady.

To dlaczego zmieniono Regulamin?

Chodzi³o o bud¿et Rady. W jej ramach dzia³aj¹ tzw. komisje problemowe. Przez dwa lata zbiera³y siê bardzo rzadko praktycznie wcale. W po³owie 2020 r ruch w interesie siê o¿ywi³. W lipcu w zwi¹zku z ich dzia³alnoœci¹ musieliœmy wyp³aciæ diety w wysokoœci w sumie 9 tys z³, w paŸdzierniku by³o to ju¿ 35 tys z³, w listopadzie by³o to ju¿ 80 tys z³. Uzna³em, ¿e bud¿et rady jest zagro¿ony w czêsci dotycz¹cej diet. Tym bardziej, ¿e zainteresowanych udzia³em w pracach wielu komisji by³o sta³e grono - kilku cz³onków Rady.

Nazwiska wynikaj¹ z protokó³ów.

Sk¹d to zainteresowanie wybrañców dodatkow¹ prac¹?

Chodzi³o o diety. Cz³onkowie otrzymuj¹ je za udzia³ w posiedzeniach problemowych Jeœli dni pac komisji plenarnych wypadaj¹ w inne dni ni¿ posiedzeñ problemowych to otrzymuj¹ kolejne diety

Czyli na skutek zmian w Regulaminie Rady skoñczy³yby siê dodatkowe dochody?

Mo¿na tak powiedzieæ. Na pewno zosta³yby ograniczone. ¯adna komisja nie zebra³a siê ju¿ od 11 grudnia.

Jak uda³o siê to osi¹gn¹æ?

Zapisano w Regulaminie, ¿e to przewodnicz¹cy Rady bêdzie wyznacza³ terminy posiedzeñ komisji problemowych. I, ¿e bêdzie siê to odbywa³o z zasady, w dni posiedzeñ plenarnych. Wszystko po to by ograniczyæ wyp³acanie dodatkowych diet.

Problem dostrzega³ tylko pan czy inni cz³onkowie Rady tak¿e?

Ja podpisywa³em dokumenty. Ale widzieli te¿ inni cz³onkowie. Jeden z nich napisa³ do mnie wprost w tej sprawie. I chodzi³o nie tylko o kwestie finansowe ale i organizacyjne. Sêdziowie maj¹ przecie¿ obowi¹zki orzecznicze. Dlatego te¿ uzna³em, ¿e potrzebna jest reakcja.

Diety, dietami ale bardziej chyba podpad³ pan ujawnieniem protoko³ów z posiedzeñ z których mo¿na siê by³o dowiedzieæ miêdzy innymi, jakie wynagrodzenie otrzymywali cz³onkowie KRS za to, ¿e w innych dniach ni¿ posiedzenia plenarne zwo³ywali komisje.

Rzeczywiœcie tak by³o. Udostêpni³em te protoko³y dziennikarzom w trybie ustawy o dostêpie do informacji publicznej.

Sprawa nie by³a jednoznaczna...

Spór dotyczy³ tego, czy owe protoko³y stanowi¹ materiê, któr¹ siê udostêpnia jako informacjê publiczn¹, czy stanowi¹ materia³ wewnêtrzny. Ja bez ¿adnej w¹tpliwoœci sta³em na stanowisku, ¿e to s¹ dokumenty urzêdowe, poniewa¿ praca tych komisji ma charakter pracy w organie publicznym. W komisjach zasiadaj¹ funkcjonariusze publiczni, jakimi s¹ sêdziowie, cz³onkowie Krajowej Rady. Dla mnie sprawa by³a oczywista

Pose³ Arkadiusz Mularczyk, wiceprzewodnicz¹cy KRS i pose³ PiS zamówi³ jednak w Biurze Analiz Sejmowych opiniê na temat statusu tych protoko³ów. I z niej wynika coœ zupe³nie innego.

Opinia ta ma charakter teoretyczny i nie opiera siê na zbadaniu dokumentów, które, zosta³y przekazane mediom. Ta opinia po prostu czyni pewne za³o¿enia, ¿e tam s¹ jakieœ notatki przygotowawcze. Problem w tym, ¿e w tych protoko³ach nie ma ¿adnych poprawek, skreœleñ. To by³y po prostu zatwierdzone, poprawione, sprawdzone protoko³y podpisane przez przewodnicz¹cych komisji.

Czyli nie przekona³a pana ta opinia?

Nie. I jeœli jeszcze raz mia³bym podj¹æ decyzjê w tej sprawie to by³aby identyczna jak ta pierwsza.

S³uchaj¹c transmisji z czwartkowego posiedzenia Rady mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie, ¿e to w³aœnie ujawnienie protoko³ów z posiedzeñ komisji zdecydowa³o o tym, ¿e wniosek o odwo³anie siê pojawi³. Co bardziej zabola³o sêdziów: ujawnienie wysokoœci diet czy krytyczne s³owa jakie pada³y z ich ust pod k¹tem reformy s¹downictwa czy Izby Dyscyplinarnej S¹du Najwy¿szego?

Myœlê, ¿e ¿adna z ww. informacji nie by³a ich autorom na rêkê. Ale o szczegó³y trzeba pytaæ zainteresowanych

Czuje siê pan dotkniêty, obra¿ony na decyzje kolegów i kole¿anek?

Nie jestem obra¿alski. Nie czujê siê dotkniêty.

Zrezygnuje pan z prac w Radzie?

Nie, nie widzê powodu by to robiæ. Bêdê pracowa³ w Radzie bo jest jeszcze wiele do zrobienia.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7