Poland

Leonardo di Caprio. Syn Hollywood

Leonardo DiCaprio zagra³ w mniej ni¿ 40. filmach, ale wiele jego ról przesz³o ju¿ do historii kina.

Urodzi³ siê w 1974 roku w Los Angeles. Ojciec, George, mia³ w³oskie korzenie i naturê hipisa. Leonardo swoje imiê zawdziêcza pochodz¹cej z Niemiec matce, która nada³a mu je na czeœæ genialnego twórcy renesansu. Od dzieciñstwa jeŸdzi³a z nim na castingi, w telewizji wystêpowa³ ju¿ maj¹c 5 lat. Potem zagra³ kilka ma³ych ról w serialach. W 1992 roku Michael Caton – Jones powierzy³ mu rolê Tobey’a Wolfa w ekranizacji powieœci „Ch³opiêcy œwiat”, a by³ jednym z ponad 400 kandydatów. Zagra³ wtedy u boku Roberta de Niro.

- Potrzebowa³em kogoœ nieco zuchwa³ego, nieco zbyt pewnego siebie – wspomina po latach re¿yser. – Leonardo ³apczywie ch³on¹³ wszelkie nauki. Mia³ ogromny wrodzony talent, choæ brakowa³o mu skupienia.

Po tej roli zosta³ dostrze¿ony. By³ piêkny, a do tego utalentowany. Mia³ 18 lat i dostawa³ kolejne propozycje ciekawych ról. W 1994 roku zagra³ Arniego, upoœledzonego umys³owo nastolatka w „Co gryzie Gilberta Grape’a”. Zrobi³ to tak wiarygodnie, ¿e otrzyma³ swoj¹ pierwsz¹ nominacjê do Oscara. W 1995 roku zagra³ Romea w adaptacji „Romea i Julii”

- Najwiêkszym wyzwaniem by³o wyra¿enie wszystkich emocji – to by³o bardzo wyczerpuj¹ce wyjaœnia³ potem Leonardo w telewizyjnym wywiadzie.

W 1998 roku, po premierze filmu „Titanic” wybuch³ histeryczny sza³ zwany „Leo-mani¹”. 23-letni Leonardo sta³ siê idolem pokolenia nastolatek. I nie tylko. Opowiada³, ¿e w czasie swojej podró¿y do Amazonii nadzy wojownicy biegali za nim krzycz¹c: „Jack, Jack!” daj¹c dowód, ¿e znaj¹ film, który przyniós³ mu s³awê. W Tokio nie móg³ przedrzeæ siê przez piszcz¹cy t³um na lotnisku, zmieniaj¹c swoje plany, a fryzjerzy w Afganistanie oferowali klientom fryzurê Leonardo z filmu.

Kilka lat póŸniej, po premierze „Niebiañskiej Pla¿y” mimo czekaj¹cych t³umów, tylko sk¹po siê do nich uœmiechn¹³ i wszed³ do budynku na konferencjê prasow¹. Jednak i tam - dziennikarze i fotoreporterzy widzieli tylko jego.  

W 1998 roku Woody Allen zaproponowa³ mu rolê w „Celebrity” – mia³ zagraæ samego siebie. A wiód³ wówczas ¿ycie imprezowe. Widzowie dowiedz¹ siê tak¿e, dlaczego nalega³ na wycofanie niewielkiego filmu z udzia³em swoim i przyjació³.

- Jest doœæ tajemnicz¹ postaci¹. Ma³omówny i niewiele wiadomo o jego ¿yciu, decyzjach – uwa¿a Agnieszka Holland, u której zagra³ tytu³ow¹ postaæ w „Ca³kowitym zaæmieniu”.

S³awa nie uœpi³a go – mimo zachwytów publicznoœci i krytyków nie chcia³ powielaæ swoich sprawdzonych filmowych wizerunków, ale szukaæ nowych wyzwañ.

- Chcê graæ w filmach ponadczasowych - pracowaæ tylko z najlepszymi – deklarowa³.

Na realizacje tego postanowienia mia³y wp³yw tak¿e niebagatelne honoraria siêgaj¹ce 20 milionów dolarów daj¹ce niezale¿noœæ wyborów. Zagra³ w 2004 roku w „Aviatorze” Martina Scorsese i jak mówi³ potem wielokrotnie – ta wspó³praca by³a dla niego chrztem artystycznym. Potem przysz³y kolejne filmy z tym re¿yserem. Leonardo wci¹¿ siê zmienia³ w kolejne postaci, co jak podkreœlaj¹ krytycy, odró¿nia go od aktorów graj¹cych ci¹gle siebie.

„Wilk z Wall Street” w 2013 roku przyniós³ mu czwart¹ nominacjê do Oscara, ale wci¹¿ nie otrzyma³ statuetki. Sta³ siê jej posiadaczem dopiero w 2016 roku za „Zjawê” Alejandro Inarritu.

W 1998 roku DiCaprio za³o¿y³ fundacjê protestuj¹c przeciw fatalnej polityce klimatycznej USA – zacz¹³ produkowaæ dokumenty opowiadaj¹ce o tragicznej sytuacji œrodowiska naturalnego, bywa³ ich narratorem. ONZ mianowa³a go ambasadorem ds. klimatu.

Wiele fragmentów filmów, ciekawe komentarze krytyków.

Niemiecki dokument „Leonardo DiCaprio: Most Wanted!” zrealizowany przez Henrike Sandner mo¿na ogl¹daæ na ARTE do 6 marca.

Football news:

Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14