Poland

Lekarze zgłaszają się do pracy na Narodowym

Roz³adowywanie dostawy z Agencji Rezerw Materia³owych przed PGE Narodowym

Roz³adowywanie dostawy z Agencji Rezerw Materia³owych przed PGE Narodowym

fot. PGE Narodowy/ Andrzej Hulimka

Medycy zg³aszaj¹ siê do pracy w Szpitalu Narodowym. I rzucaj¹ covidowe wyzwanie lekarzom-parlamentarzystom.

„Praca w tym szpitalu bêdzie dla Pañstwa ciekawym i wyj¹tkowym wyzwaniem naukowym. Szukamy ludzi z pasj¹, zaanga¿owanych i pe³nych entuzjazmu" – zachêca na oficjalnej stronie Szpitala Narodowego jego dyrektor dr Artur Zaczyñski.

Czêœæ œrodowiska medycznego odczytuje to jako przejaw nieadekwatnego do sytuacji czarnego humoru. Mo¿e dlatego czêœæ z 1,7 tys. zg³oszeñ, jakie sp³ynê³y na biurko dyrektora Zaczyñskiego, ma charakter kpiny:

– Wpisywane jest na przyk³ad nazwisko znanego polityka i zmyœlony ¿yciorys. Ale nie brakuje te¿ osób, które autentycznie wierz¹ w to, ¿e pandemiê da siê pokonaæ profesjonalizmem i solidarnoœci¹. Na Narodowym nast¹pi³ narodowy zryw osób, którym autentycznie siê chce i które nie rozumiej¹, ¿e „czegoœ siê nie da". Jeœli siê nie da, szukaj¹ rozwi¹zania – mówi dyrektor Zaczyñski. I powtarza has³a, które na stronie internetowej Szpitala Narodowego (szpitalnarodowy.pl) opatrzone s¹ hashtagami #reprezentacjazdrowia, #gramyozdrowie i #jednadru¿yna, i zachêca medyków: „Chcesz w³¹czyæ siê do wyj¹tkowej walki z koronawirusem i pomagaæ chorym? Masz wykszta³cenie medyczne? Nie boisz siê nowych wyzwañ? Do³¹cz do nas! Oferujemy pracê w pierwszym tymczasowym szpitalu dla chorych zaka¿onych koronawirusem w Warszawie".

Na pocz¹tek do opieki nad pacjentami na 300 ³ó¿kach, jakie maj¹ zostaæ udostêpnione ju¿ w œrodê, potrzebnych bêdzie 100 lekarzy (20 na zmianê) i po 150 ratowników i pielêgniarek. Szpital szuka jeszcze opiekunów medycznych, salowych i pracowników obs³ugi technicznej.

Na stadion zg³aszaj¹ siê te¿ dzia³acze zwi¹zków zawodowych, m.in. przewodnicz¹ca Porozumienia Chirurgów „Skalpel" dr Katarzyna Pikulska:

– Dla mnie to odruch. Jak potrzeba r¹k do pracy, to siê zg³aszam. Poza tym znam stadion, bo przez kilka lat pracowa³am na nim w obstawach medycznych – mówi dr Pikulska, dwukrotna uczestniczka misji medycznych – Polskiego Centrum Pomocy Miêdzynarodowej w Kurdystanie i Polskiej Pomocy w Tanzanii. Na razie nie dosta³a jednak informacji zwrotnej, podobnie jak Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów, który do Warszawy chce przyjechaæ z Poznania: – Mam g³êboko zakorzeniony patriotyzm i jestem ogólnie przywi¹zany do s³u¿by – by³em harcerzem. Pewnie gdyby wybuch³o powstanie, to poszed³bym walczyæ, a jak jest epidemia, to „idê na front" – mówi Piotr Pisula.

Ale praca przy zwalczaniu epidemii nie ogranicza siê tylko do szpitali covidowych czy tymczasowych. Chce o tym przypomnieæ Porozumienie Chirurgów „Skalpel", które zainicjowa³o CovidMEDChallenge: – Bêdziemy nominowaæ medyków: lekarzy, pielêgniarki, ratowników, techników czy salowe – do pokazywania swojej pracy w warunkach pandemii – wrzucenia zdjêcia np. w kombinezonie barierowym i napisania kilku s³ów o pracy przy zaka¿onych. Przy okazji chcemy sprawdziæ, czy osoby pracuj¹ce przy zwalczaniu Covid-19 wszêdzie dostaj¹ obiecany przez resort zdrowia dodatek w wysokoœci 200 proc. podstawy wynagrodzenia – t³umaczy Renata Florek-Szymañska z PCh „Skalpel".

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona