Poland

Lekarz odpowie za śmierć pacjenta

Zarzuty umyœlnego nara¿enia pacjenta na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia oraz nieumyœlne spowodowanie jego œmierci us³ysza³ by³y ju¿ lekarz ze Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Maj¹ one zwi¹zek ze œmierci¹ 39-letniego pacjenta w tej placówce w marcu ubieg³ego roku. Mê¿czyzna przez dziewiêæ godzin czeka³ na pomoc. Nie otrzyma³ jej na czas, a w efekcie tego zmar³.

Jak informuje lokalny „Dziennik Zachodn" lekarz us³ysza³ w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach zarzut umyœlnego nara¿enia pacjenta na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, skutkuj¹cego nieumyœlnym spowodowaniem jego œmierci.

- Maj¹c na wzglêdzie dobro prowadzonego postêpowania, w tym stan zaawansowania postêpowania dowodowego, jedynie mo¿liwym obecnie jest wskazanie, i¿ podejrzany nie przyzna³ siê do pope³nienia zarzucanego mu czynu, korzystaj¹c z przys³uguj¹cego mu uprawnienia do odmowy sk³adania wyjaœnieñ – przekaza³ prok. Ireneusz Kunert, z zespo³u prasowego Prokuratury Regionalnej w Katowicach lokalnemu gazecie.

O sprawie œmierci 39-letniego Krzysztofa by³o g³oœno w marcu ubieg³ego roku. Rodzina podawa³a, ¿e mê¿czyzna mia³ opuchniêt¹ i sin¹ nogê od kolana w dó³.

Zosta³ wiêc skierowany do szpitala w Sosnowcu w trybie pilnym przez lekarza rodzinnego, który uzna³, ¿e wszystko wskazuje na zator zagra¿aj¹cy ¿yciu.

Wed³ug rodziny pacjenta personel szpitala d³ugo nie reagowa³ w³aœciwie na cierpienie mê¿czyzny, którego stan siê pogarsza³, ani na skargi jego najbli¿szych.

Proszeni o pomoc lekarze mieli ograniczaæ siê jedynie do zdawkowych pytañ. Profesjonaln¹ pomoc mê¿czyzna mia³ otrzymaæ po up³ywie oko³o dziewiêciu godzin, kiedy ju¿ kona³. Mê¿czyzna mia³ byæ kilkakrotnie reanimowany, jednak nie uda³o siê go uratowaæ.

Œledztwo w tej sprawie, prowadzone pocz¹tkowo przez Prokuraturê Rejonow¹ Sosnowiec-Po³udnie, przejê³a Prokuratura Okrêgowa w Katowicach, a póŸniej Prokuratura Regionalna.

Jeszcze w ubieg³ym roku Szpital Miejski w Sosnowcu poda³, ¿e 39-latek przeszed³ oko³o 10 badañ i konsultacji lekarskich. By³y to badania z zakresu diagnostyki obrazowej i laboratoryjne.

Pierwsze mia³o zostaæ zlecone kwadrans po zarejestrowaniu pacjenta w izbie przyjêæ. Odby³o siê te¿ kilka konsultacji lekarskich.

Prezes szpitala w komunikacie podkreœla³, ¿e nie ma ¿adnego usprawiedliwienia dla sytuacji, do której dosz³o w szpitalu.

Do czasu wyjaœnienia sprawy lekarz, który prowadzi³ 39-letniego pacjenta, nie pe³ni³ swoich obowi¹zków, póŸniej zosta³ zwolniony.

By³emu lekarzowi ze Szpitala Miejskiego w Sosnowcu grozi od trzech miesiêcy do piêciu lat wiêzienia.

Jak podaje „Dziennik Zachodni" Szpital Miejski w Sosnowcu nigdy nie skontaktowa³ siê z rodzin¹ zmar³ego. Przeprosiny zosta³y przekazane jedynie za poœrednictwem mediów.

Rodzina nie wyklucza jednak, ¿e po zakoñczeniu sprawy z³o¿y jeszcze pozew cywilny o odszkodowanie.

Football news:

It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style
Ex-agent Benzema: Karim will return to Lyon, the club is in his heart. He watches all their matches